+ 421 911 174 666

Uloženie do úradnej úschovy

Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný, alebo je v omeškaní, alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet dlžník uloží do úradnej úschovy. Pripravili sme pre vás vzor.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika                                                                                                                                            Okresný súd Považská Bystrica

                                                                                                                                            Štúrova 1/2

                                                                                                                                            017 01 Považská Bystrica


Vec: Uloženie do úradnej úschovy

I.

Dňa 02.01.2015 som ako kupujúci uzatvoril kúpnu zmluvu s predávajúcim Petrom Novákom, Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, predmetom ktorej bolo osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN: ABCDE123456FGH (ďalej len „motorové vozidlo“). Dohodnutá kúpna cena bola vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur), ktorá bola splatná dňa 02.02.2015, a to v hotovosti k rukám predávajúceho.


Dôkazy:

1/ Kúpna zmluva zo dňa 02.01.2015.


II.

Vzhľadom na to, že predávajúci ani po opakovanej výzve kúpnu cenu neprevzal, a teda záväzok nie je možné mu splniť, nakoľko je predávajúci v omeškaní, podávam tento návrh na uloženie kúpnej ceny vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) do úradnej úschovy.


Dôkazy:

1/ Výzva predávajúcemu zo dňa 15.02.2015,

2/ Výzva predávajúcemu zo dňa 01.03.2015.


V Púchove, dňa 15.03.2015


_______________________

Jozef Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666