+421 905 341 866

Sľub odškodnenia

Chcete uskutočniť činnosť, ktorá však môže druhej strane spôsobiť škodu? Využite sľub odškodnenia, ktorým sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu škodu, ktorá mu vznikne z určitého jeho konania, o ktoré ho sľubujúci žiada a na ktoré nie je príjemca sľubu povinný. Vzor sľubu vám prikladáme.

Sľub odškodnenia

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „sľubujúci“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „príjemca sľubu“)

     (sľubujúci a príjemca sľubu spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na tomto Sľube odškodnenia (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 725 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Sľubujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku s parc. č. 123/45, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1000 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1234, vydaný pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, (ďalej len „pozemok“).
 2. Príjemca sľubuje je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – budovy so súpisným č. 2546, zapísanej na liste vlastníctva č. 5436 vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, ktorá je postavená na pozemku s parc. č. 265/45, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 500 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 2336, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, (ďalej len „administratívna budova“).
 3. Sľubujúci plánuje postaviť na pozemku budovu nákupného centra, ktorá bude mať dve podzemné a štyri nadzemné podlažia, pričom touto stavbou bude obmedzené osvetlenie administratívnej budovy denným svetlom.
 4. Sľubujúci požiadal príjemcu sľubu, aby v stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia na výstavbu budovy nákupného centra súhlasil s projektom stavby, ktorá však bude obmedzovať osvetlenie administratívnej budovy denným svetlom.
 5. Sľubujúci berie na vedomie, že príjemcovi sľubu môže v dôsledku obmedzeného osvetlenia administratívnej budovy denným svetlom vzniknúť škoda.

 

Článok II.

Sľub odškodnenia

 1. Sľubujúci sa zaväzuje, že ak príjemca sľubu v stavebnom konaní, ktorého predmetom je vydanie stavebného povolenia na stavbu budovy nákupného centra vysloví súhlas, nahradí príjemcovi sľubu škoda, ktorá príjemcovi vznikne v dôsledku výstavby budovy nákupného centra a obmedzenia osvetlenia administratívnej budovy denným svetlom.
 2. Sľubujúci sa zaväzuje nahradiť príjemcovi sľubu akúkoľvek škodu, ktorá príjemcovi sľubu vznikne počas doby piatich (5) rokov, odo dňa kedy dôjde k dostavaniu hrubej stavby, a to do maximálnej škody 20.000,- Eur (slovom: dvadsaťtisíc Eur).


Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom sľubujúci obdrží jeden (1) rovnopis a príjemca sľubu obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Sľubujúci:                                                                                                          Príjemca sľubu:


_______________________                                                                                    _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                          DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                        Peter Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866