+421 905 341 866

Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Pripravili sme pre vás vzor.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 12 345 678

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R


Deň prijatia rozhodnutia: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto prijatia rozhodnutia: sídlo spoločnosti


Predmet rozhodnutia:

  1. Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti.
  2. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti.
  3. Rozhodnutie o odvolaní pôvodného konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti.
  4. Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o.


Prítomný jediný spoločník (Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika) obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., so sídlom Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 12 345 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R, skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný spoločník vlastniaci obchodný podiel predstavujúci 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o. V zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník spoločnosti ABC, s.r.o.- spoločník p. Jozef Novák.

Prítomný jediný spoločník p. Jozef Novák, týmto prijímam nasledovné rozhodnutia:


I.

Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o., z doterajšieho obchodného mena ABC, s.r.o., na nasledovné nové obchodné meno:

DEF, s.r.o.

II.

Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena sídla spoločnosti ABC, s.r.o. Nová adresa sídla spoločnosti po zmene bude:

Veselá 12

020 01 Púchov

Slovenská republika


III.

Rozhodnutie o odvolaní doterajšieho konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Jozef Novák

nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.01.2013

Deň skončenia funkcie: 01.02.2015


Schvaľuje sa vymenovanie nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Peter Novák

nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Okružná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.02.2015


Spôsob konania konateľa spoločnosti:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.


IV.

Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu na spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa prevod celého obchodného podielu doterajšieho jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o., t.j. prevod obchodného podielu predstavujúceho 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o., na právnickú osobu, ktorou je spoločnosť XYZ, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:123456/R.

Konkrétne podmienky prevodu obchodného podielu sú predmetom osobitného návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu, podpísanej prevádzajúcim, t.j. doterajším jediným spoločníkom dnešného dňa.


Toto rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ABC, s.r.o. bolo prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.


Trenčín, dňa 01.02.2015


Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia:


_________________________

Jozef Novák

úradne osvedčený podpis

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866