+421 905 341 866

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Bolo vám zhotovené dielo? Na základe vzoru protokolu, ktorý sme pre vás pripravili, dochádza k jeho odovzdaniu a prevzatiu.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

_______________________________________________________________________________

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „odovzdávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „preberajúci“)

     (odovzdávajúci a preberajúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)


Dňa 01.12.2014 uzatvorili odovzdávajúci ako zhotoviteľ a preberajúci ako objednávateľ zmluvu o dielo, v zmysle ktorej sa odovzdávajúci zaväzuje odovzdať preberajúcemu rekonštrukciu bytového jadra, ktorá spočívala vo výmene umakartu, vymurovaní nového jadra, osadení sprchovacieho kútu, obložení obkladačiek a výmene umývadla.

Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 01.02.2015 dielo prevzal bez výhrad v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.

Obidve zmluvné strany tohto protokolu vyhlasujú, že si tento protokol prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad a na znak toho ho podpísali.


Púchov, dňa 01.02.2015                                                                                          Púchov, dňa 01.02.2015


Odovzdávajúci:                                                                                                         Preberajúci:


_______________________                                                                                           _______________________

Jozef Novák                                                                                                              Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866