+421 905 341 866

Príkazná zmluva

Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. Pripravili sme pre vás vzor príkaznej zmluvy.

Príkazná zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „príkazník“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „príkazca“)

     (príkazník a príkazca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Príkaznej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa príkazník zaväzuje pre príkazcu vykonávať nasledovné činnosti, ktoré súvisia s upratovaním v budove Kultúrneho domu v Púchove počas rôznych akcií, a to:

 • upratovanie priestoru domu kultúry a kina,
 • príprava priestorov na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie,
 • výzdoba priestorov na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie,
 • pomocné práce v kuchyni a ostatné práce podľa pokynov príkazcu.


Článok II.

Odmena príkazníka

 1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej odmene príkazníka vo výške 3,- Eurá (slovom: tri Eurá) za hodinu.
 2. V dohodnutej odmene sú zohľadnené aj všetky náklady príkazníka, súvisiace s plnením predmetných úloh.
 3. Odmena je splatná do pätnásteho (15) dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúce mesačné obdobie, pripísaním dohodnutej odmeny na účet príkazcu č. 12345678/0900, vedený ČSOB, a. s.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží príkazník a jeden (1) rovnopis obdrží príkazca.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Príkazník:                                                                                                                  Príkazca:


_______________________                                                                                           _______________________

Jozef Novák                                                                                                             Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866