+421 905 341 866

Poistná zmluva

Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. Pripravili sme pre vás vzor.

Poistná zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

    Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

    Dátum narodenia: 01.01.1990

    Rodné číslo: 900101/1234

    Štátna príslušnosť: SR

    (ďalej len „poistník“)

a

2/ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

    Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika

    IČO: 00 151 700

    Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

    (ďalej len „poisťovateľ“)

    (poistník a poisťovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet a rozsah poistenia

  1. Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
  2. Poistenie sa týka osobného motorového vozidla:

Evidenčné číslo:                   PU123BC

Druh vozidla:                        osobné

Farba vozidla:                      modrá

Továrenská značka:           Škoda Octavia

Číslo podvozku:                  123456

Číslo motora:                      123456

Vin:                                        ABCDE123456FGH

Rok výroby:                          2009

Zdvih objem. valcov:          1868 cm3

Technický preukaz č.:         SB123456

Počet najazdených km:      100 000 km


Článok II.

Poistná doba

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.01.2015.


Článok III.

Poistné, splatnosť poistného a spôsob úhrady poistného

Celková výška ročného poistného je vo výške 180,- Eur (slovom: stoosemdesiat Eur). Prvé poistné je splatné v deň začiatku poistenia a poistník ho uhrádza na účet poisťovne č. 12345678/0900, vedený ČSOB, a.s.


Článok IV.

Limity poistného plnenia

Limity poistného plnenia sú stanovené Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré tvoria prílohu poistnej zmluvy.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Pre poistenie dojednané touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                           Púchov, dňa 02.01.2015


Poistník:                                                                                                                     Poisťovateľ:


_______________________                                                                                            ____________________________________

Jozef Novák                                                                                                              Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.




Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866