+421 905 341 866

Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

V prípade, že vašej žiadosti nie je vyhovené zo strany orgánu verejnej správy, je možné podať okrem návrhu na prejednanie priestupku aj podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia priamo na príslušnú okresnú prokuratúru.

Jozef Krásny, Veselá 12, 821 01 Bratislava


Doporučene

Podané dňa: 22. 04. 2013


Okresná prokuratúra Trnava

Vajanského 22

918 67 Trnava


Bratislava 19. 04. 2013


Vec: Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia


Vážená okresná prokuratúra,


               dňa 18. 02. 2013 som požiadal Mesto Trnava o sprístupnenie informácie (príloha č. 1). Dňa 28. 02. 2013 mi bolo doručené rozhodnutie Mestského úradu v Trnave zo dňa 26. 02. 2013, v ktorom mi táto informácia bola odmietnutá s poukazom na obchodné tajomstvo (príloha č. 2). Dňa 03. 03. 2013 primátor mesta Trnava potvrdil prvostupňové rozhodnutie mestského úradu a predmetnú informáciu mi tiež z dôvodu ochrany obchodného tajomstva neposkytol (príloha č. 3).

               Požadovaná informácia je podľa môjho názoru verejná, nie je obchodným tajomstvom, pretože nespĺňa definíciu podľa § 17 Obchodného zákonníka. Navyše sa táto informácia týka nakladania s majetkom mesta, a preto musí byť na základe § 10 ods. 2 písm. c) zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnená.

               V súlade s § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. preto týmto žiadam Okresnú prokuratúru Trnava, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia primátora mesta Trnava zo dňa 03. 03. 2013 a aby proti nemu podala protest prokurátora.

               O spôsobe vybavenia tohto podnetu ma, prosím, bezodkladne informujte.


S pozdravom


____________________

Jozef Krásny


Prílohy:

- príloha č. 1,

- príloha č. 2,

- príloha č. 3.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866