+421 905 341 866

Oznámenie o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov

Došlo v spoločnosti k prechodu pohľadávok alebo prevzala spoločnosť záväzky? Vyhotovili sme pre vás vzor oznámenia o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov.

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 12 345 67

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Zastúpená: Jozef Novák, konateľ


Pre: Všetci obchodní partneri spoločnosti ABC, s.r.o.

V Púchove dňa 25.01.2015


Vec: Oznámenie pre obchodných partnerov spoločnosti ABC, s.r.o. o prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov


Vážené dámy, vážení páni,


spoločnosť ABC, s.r.o. so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R (ďalej len „spoločnosť ABC, s.r.o.“) a spoločnosť DEF, s.r.o. so sídlom Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 67 543 21, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64321/R (ďalej len „spoločnosť DEF, s.r.o.“) si Vám týmto dovoľujú oznámiť, že s účinnosťou od 31.01.2015 bol na spoločnosť DEF, s.r.o. na základe Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej dňa 01.11.2014 prevedený celý podnik spoločnosti ABC, s.r.o., teda súbor všetkých hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania spoločnosti ABC, s.r.o.

V súlade s ust. § 477 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) na spoločnosť DEF, s.r.o. ako nadobúdateľa prešli dňom účinnosti Zmluvy o prevode obchodného podielu všetky práva a záväzky, na ktoré sa prevod vzťahuje.

Týmto Vám zároveň v súlade s ust. § 477 ods. 4 ObchZ oznamujeme prevzatie záväzkov spoločnosťou DEF, s.r.o. a prechod pohľadávok na spoločnosť DEF, s.r.o.

Spoločnosť DEF, s.r.o. teda dňom 31.01.2015 vstúpila do všetkých existujúcich právnych vzťahov medzi spoločnosťou ABC, s.r.o. a jej zmluvnými partnermi, ako právny nástupca spoločnosti ABC, s.r.o. a bude pokračovať v týchto právnych vzťahoch ako účastník namiesto spoločnosti ABC, s.r.o.


S pozdravom


____________________                                                                                                       ____________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                       DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                                     Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866