+ 421 911 174 666

Odvolanie podľa ust. § 321 ods. 1b Trestného poriadku

Vyskytli sa chyby v napadnutých výrokoch rozsudku, najmä nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení alebo sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodovanie? Môžete podať odvolanie, ktorého vzor vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, odvolanie


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považská Bystrica zo dňa 02.01.2015 sp. zn. 1T/123/2014, som bol uznaný vinným zo spáchania prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona, začo mi bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, pričom mi súd výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Rozsudok mi bol doručený dňa 05.01.2015. Dnešného dňa proti nemu podávam odvolanie z dôvodov, ktoré uvádzam v predmetnom odvolaní.

                   Označený rozsudok súdu pokladám za nezákonný a neodôvodnený vo výroku o vine a tým aj vo výroku o treste.

                   Súd svoj výrok o vine odôvodnil najme výpoveďou poškodeného Petra Nováka

                   Podľa súdu poškodený od začiatku trestného konania vypovedal rovnako, nemenil svoje výpovede a detailne popisuje skutok. Uvedený záver súd nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, lebo výpovede poškodeného sú plné rozporov, nielen pokiaľ ide o ich porovnanie navzájom v jednotlivých štádiách trestného konania, ale rozpory existujú aj v jeho opise skutku na hlavnom pojednávaní.

                   Poškodený na hlavnom pojednávaní vo výpovedi uviedol dve diametrálne rozdielne miesta, kde som sa mal pred údajným útokom zdržiavať. V tejto súvislosti uvádzam, že poškodený bol v prípravnom konaní dvakrát vypočutý, raz bol so mnou konfrontovaný, ale ani v jednom prípade tieto skutočnosti neuviedol. Ďalej na hlavnom pojednávaní uviedol, že pri údere som držal policu oboma rukami a zasadil mu taký úder, že sa palica zlomila. Ani túto podstatnú skutočnosť poškodený v prípravnom konaní nikdy nespomenul. Okrem toho, takýto popis úderu vôbec nekorešponduje so spôsobeným zranením, ktoré znalec z odboru zdravotníctva, odvetvie chirurgia, jednoznačne označil za ľahké poranenie, naopak sa vyjadril, že keby bol úder taký, že by sa ním bola zlomila palica, zranenie kolena by bolo oveľa výraznejšie. Poškodený na hlavnom pojednávaní ako úplne novú informáciu uviedol, že po tom, ako som ho udrel palicou a táto sa zlomila, s jednou časťou palice som odišiel z miesta incidentu, pričom druhá časť palice ostala na mieste udalosti. Uvedené rozpory poškodený nevedel na hlavnom pojednávaní uspokojivo vysvetliť.

                   Podľa súdu výpoveď poškodeného podporujú aj výpovede svedkyne Márie Novákovej a svedkyne Anna Malej.           

                   K tomuto uvádzam, že svedkyňa Mária Nováková vôbec na mieste údajného incidentu nebola, a teda nemohla sa k tomuto relevantne vyjadriť. Svedkyňa Anna Malá opisuje skutok tak, že som poškodeného udrel palicou viackrát, pričom medzi údermi bola väčšia časová rezerva. Naopak, poškodený hovorí o jednom údere a popisoval útok ako bleskovú akciu. Svedkyňa vôbec neuviedla, že pri útoku sa mala palica zlomiť, uviedla, že túto som mal odhodiť na mieste útoku.

                   Súd nesprávne podľa môjho názoru vyhodnotil znalecký posudok znalca z odboru zdravotníctva, odvetvie chirurgia, v tom, že podľa znalca mechanizmus vzniku poranenia odpovedá skôr verzii poškodeného. Znalec sa totiž na hlavnom pojednávaní výslovne vyjadril, že sa nedá jednoznačne povedať, či zranenie poškodeného bolo spôsobené inou osobou alebo pádom poškodeného.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa mi skutkové zistenia súdu javia ako nejasné a neúplné. Zároveň sa domnievam, že sa prvostupňový súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.

                   Za takejto dôkaznej situácie navrhujem, aby odvolací súd napadnutý rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 02.01.2015 zrušil podľa § 321 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku a podľa § 322 ods. 1 Trestného poriadku po zrušení tohto rozsudku vrátil vec súdu prvého stupňa, aby ju ten v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.


V Púchove dňa 05.01.2015


____________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666