+421 905 341 866

Návrh poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní

Došlo rozhodnutím policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní k porušeniu zákona, prípadne došlo k porušeniu zákona v konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzalo? Pozrite si vzor návrhu poškodeného na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Generálna prokuratúra

Slovenskej republiky

Bratislava


Vec: Obvinený Jozef Novák pre trestný čin podvod podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona, návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní


                   Prokurátor Okresnej prokuratúry Považská Bystrica uznesením z 02.01.2015, sp. zn. 123/2014, podľa § 216 ods. 1 Trestného poriadku podmienečne zastavil trestné stíhanie proti obvinenému Jozefovi Novákovi, pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, ako je uvedené v napadnutom rozhodnutí, ktoré v prílohe prikladám.

                   Proti tomuto uzneseniu som podal v zákonnej lehote sťažnosť, ktorú som odôvodnil tým, že na podmienečne zastavenie trestného stíhanie neboli splnené zákonné podmienky uvedené v § 216 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Obvineným mi bola spôsobená škoda vo výške 1.000,- Eur, náhradu ktorej som si včas a riadne proti obvinenému uplatnil v priebehu skráteného vyšetrovania, obvinený mi doposiaľ uhradil len 100,- Eur.

                   Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín uznesením z 30.01.2015, sp. zn. 2KPt/123/2015, moju sťažnosť podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol. Týmto dňom sa uzneseniu stalo právoplatným, pričom rozhodnutie o sťažnosti v prílohe prikladám.

                   Aj naďalej sa domnievam, že môj právny názor uvedený v sťažnosti proti uzneseniu o podmienečnom zastavení trestného stíhania je správny a mám za to, že citovaným uznesením prokurátora krajskej prokuratúry bol porušený zákon.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti podávam návrh na postup podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku v neprospech obvineného Jozef Nováka.

                   A žiadam, aby generálny prokurátor Slovenskej republiky uznesením vyslovil, že napadnutým rozhodnutím prokurátora krajskej prokuratúry bol porušený zákon v prospech obvineného Jozefa Nováka, napadnuté uznesenie zrušil a prikázal prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Trenčíne, aby o veci znova konal a rozhodol.


V Púchove dňa 02.02.2015


___________________________

Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866