+421 905 341 866

Návrh obvineného na zrušenie zaistenia nároku poškodeného

Zanikol dôvod, pre ktorý bolo o zaistení rozhodnuté, bolo trestné stíhanie právoplatne zastavené alebo sa skončilo právoplatným odsudzujúcim rozsudkom či uplynuli dva mesiace odo dňa, v ktorom nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného, alebo odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť uznesenie, ktorým bola vec postúpená inému orgánu? V tomto prípade môžete využiť vzor návrhu obvineného na zrušenie zaistenia nároku poškodeného.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresný súd Trenčín

Piaristická 27

912 50 Trenčín 1


Vec: Návrh obvineného na zrušenie zaistenia nároku poškodeného


               Prokurátor Okresnej prokuratúry v Trenčíne v trestnej veci, v ktorej som bol obvinený pre obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa Trestného zákona rozhodol v zmysle Trestného poriadku o zaistení môjho osobného motorového vozidla na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom a zároveň mi zakázal nakladať s motorovým vozidlom.

               V priebehu hlavného pojednávania som dňa 31.7.2013 poukázal poškodenému na jeho účet sumu 5000 eur predstavujúcu škodu, ktorý som mu spôsobil.

               Vzhľadom na to, že som uspokojil nárok poškodeného, navrhujem, aby súd podľa Trestného poriadku zaistenie zrušil.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866