+421 905 341 866

Návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Sú splnené podmienky v zmysle Obchodného zákonníka, za ktorých môže byť spoločnosť zrušená bez likvidácie? Pripravili sme pre vás návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

Návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie

______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            Okresný súd Považská Bystrica

                                                                                                                                            Štúrova ½

                                                                                                                                            017 01 Považská Bystrica


Navrhovateľ:

Meno a priezvisko: Ján Malý, rod. Malý

Bydlisko: ul. 1. mája 10, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.02.1990

Rodné číslo: 900202/1234

Štátna príslušnosť: SR


Obchodná spoločnosť:

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 12 345 67

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Zastúpená: Jozef Novák, konateľ


Spoločník:

Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1990

Rodné číslo: 900101/1234

Štátna príslušnosť: SR


Vec: Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, podľa § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Obchodná spoločnosť ABC, s.r.o. vznikla dňom 01.02.2010 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R.

Dôkaz:

1/ Výpis z Obchodného registra.

Spoločníkom vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti je navrhovateľ Ján Malý, bydliskom ul. 1. mája 10, 020 01 Púchov, Slovenská republika a Peter Novák, bydliskom Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti ABC, s.r.o. Výška vkladu každého spoločníka predstavuje sumu 2.500 Eur (slovom: dvetisícpäťsto Eur), pričom vklady sú v plnom rozsahu splatené.

Od roku 2011 spoločnosť ABC, s.r.o. prestala vykonávať akúkoľvek činnosť a od tohto roku sa nekonalo žiadne valné zhromaždenie, čo je dôvodom na zrušenie obchodnej spoločnosti súdom podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka. Spoločnosť si ďalej neplní svoju povinnosť a neuložila do zbierky listín Okresného súdu v Považskej Bystrici riadnu individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, a to v rokoch 2011 až 2014, čím je daný ďalší dôvod jej zrušenia súdom podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka. Obchodná spoločnosť nemá žiaden majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora. Bankový účet spoločnosti bol zrušený v roku 2013, spoločnosť nie je vlastníkom žiadnych hnuteľných ani nehnuteľných vecí a nie je majiteľom žiadnych iných majetkových hodnôt a neeviduje žiadne neuhradené pohľadávky. Tieto skutočnosti vyplývajú zo súvahy k posledne podanému daňovému priznaniu spoločnosti za rok 2014.

Dôkaz:

1/ Doklad o zrušení účtu,

2/ Daňové priznanie za rok 2014.

Keďže sú splnené dôvody zrušenia spoločnosti súdom podľa § 68 ods. 6 písm. a) a f) Obchodného zákonníka a pretože spoločnosť nemá majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, navrhujem, aby súd podľa § 68 ods. 6 a 9 Obchodného zákonníka zrušil vyššie uvedenú spoločnosť bez likvidácie. Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby súd vydal toto

uznesenie:


Súd zrušuje obchodnú spoločnosť ABC a. s., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 123456/R bez likvidácie.


V Púchove, dňa 01.02.2015


_______________________

Ján Malý, spoločníkNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866