+ 421 911 174 666

Návrh na upustenie od ochrannej výchovy

Bola vám ako mladistvému uložená ochranná výchova a chcete, aby bolo od nej upustené? Prikladáme vám vzor návrhu na upustenie od ochrannej výchovy.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený ml. Jozef Novák, návrh na upustenie od ochrannej výchovy


K sp. zn. 6T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 6T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, mi bol za trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona uložený podmienečný trest odňatia slobody. Zároveň mi bola podľa § 102 od. 1 písm. a), písm. c) Trestného zákona uložená aj ochranná výchova. Rozsudok okresného súdu nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014 Výkon ochrannej výchovy nebol súdom doteraz nariadený.

                   Z obsahu odôvodnenia odsudzujúceho rozsudku vyplýva, že trestnej činnosti som sa dopustil v dôsledku toho, že som trvalo žil u svojich starých rodičov, ktorí vzhľadom na vek a zdravotný stav neboli schopní zabezpečiť moju výchovu. Uvedená skutočnosť bola príčinou, že som prestal navštevovať školu, kontaktoval som sa s kamarátmi, s ktorými som sa dopustil predmetného protiprávneho konania.

                   Po odsúdení som začal žiť v rodine svojho brata, ktorý sa vrátil z dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí. Jeho rodina mi vytvárala všetky podmienky pre štúdium a moje voľnočasové záujmy. Pravidelne navštevujem školu a dosahujem dobré výsledky, nemám neospravedlnené absencie. Túto skutočnosť potvrdzuje aj správa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a kurately Považská Bystrica, ktorá viackrát v rodine brata zisťovala pomery, v ktorých momentálne žijem.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujem, aby súd podľa § 103 ods. 4 Trestného zákona v spojitosti s ustanovením § 450 ods. 1 Trestného poriadku upustil od výkonu ochrannej výchovy, lebo zanikli pred jej začatím okolnosti, pre ktoré bola uložená.


V Púchove dňa 01.05.2015


_____________________

Jozef Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666