+421 905 341 866

Návrh na prejednanie priestupku

Žiadali ste na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám orgán verejnej správy o podanie informácie a nebolo vyhovené vašej žiadosti? Ak ste presvedčený o nezákonnom postupe orgánu verejnej správy, môžete podať návrh na prejednanie priestupku, ktorým takéto konanie je.

Jozef Krásny, Veselá 12, 821 01 Bratislava


Doporučene

Podané dňa: 22. 04. 2013


Obvodný úrad v Trnave

Kollárova 8

917 02 Trnava


Bratislava 19. 04. 2013


Vec: Návrh na prejednanie priestupku na úseku práva na prístup k informáciám


Vážený obvodný úrad,


               dňa 18. 02. 2013 som požiadal Mesta Trnava o sprístupnenie informácie (príloha č. 1). Dňa 28. 02. 2013 mi bolo doručené rozhodnutie Mestského úradu v Trnave zo dňa 26. 02. 2013, v ktorom mi táto informácia bola odmietnutá s poukazom na obchodné tajomstvo (príloha č. 2). Dňa 03. 03. 2013 primátor mesta Trnava potvrdil prvostupňové rozhodnutie mestského úradu a predmetnú informáciu mi tiež z dôvodu ochrany obchodného tajomstva neposkytol (príloha č. 3).

               Požadovaná informácia je podľa môjho názoru verejná a nie je obchodným tajomstvom, pretože nespĺňa definíciu podľa § 17 Obchodného zákonníka. Navyše sa táto informácia týka nakladania s majetkom mesta, a preto musí byť na základe § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnená.

               V nadväznosti na vyššie uvedené a v zmysle § 68 ods. 1 a 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch týmto ako postihnutá osoba podávam návrh na začatie priestupkového konania proti páchateľovi Ing. Peknému, primátorovi mesta Trnava, a to pre spáchanie priestupku na úseku práva na informácie podľa § 21a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého sa podľa môjho názoru dopustil tým, že nesprávnym posúdením veci zapríčinil porušenie môjho práva na informácie.

               Zároveň Vás prosím o bezodkladné informovanie o Vašom ďalšom postupe v tejto veci.


S pozdravom


____________________

Jozef Krásny


Prílohy:

- príloha č. 1,

- príloha č. 2,

- príloha č. 3.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866