+421 905 341 866

Námietka zaujatosti

Máte pochybnosti o nezaujatosti sudcu, prípadne inej osoby vykonávajúcej úkony trestného konania voči prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo týka, voči obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi či voči inému orgánu v trestnom konaní? Môžete využiť náš vzor námietky zaujatosti voči orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

v Trenčíne

Kvetná 7

912 50 Trenčín 1


Vec: Námietka zaujatosti


               Uznesením vyšetrovateľa PZ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne som stíhaný za pokračujúci trestný čin podvodu.

               Z uznesenia som zistil, že vyšetrovateľom PZ v mojej trestnej veci je mjr. JUDr. Kováč, ktorý je bratom poškodenej Ing. Kováčovej. O tejto skutočnosti som sa dozvedel dňa 14. 08. 2013 kedy som v zmysle Trestného poriadku nazrel do vyšetrovacieho spisu od samotného vyšetrovateľa PZ.

               Podľa môjho názoru existencia príbuzenského vzťahu medzi orgánom činným v trestnom konaní a poškodeným vyvoláva pochybnosť o nezaujatosti vyšetrovateľa PZ.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti vznášam námietku zaujatosti vyšetrovateľa PZ mjr. Kováča a žiadam, aby bol vylúčený z úkonov trestného konania.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866