+421 905 341 866

Nájomná zmluva - motorové vozidlo

Prenajímate motorové vozidlo? Pozrite si vzor pripravenej nájomnej zmluvy.

Nájomná zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ je výlučný vlastníkom osobnéhomotorového vozidla špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy (ďalej len „motorové vozidlo“).
 2. Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať motorové vozidlo bližšie špecifikované v čl. II. tejto zmluvy nájomcovi, aby ho dočasne užíval a nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť odplatu, teda nájomné, ktoré je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


Článok II.

Predmet nájmu

 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Evidenčné číslo:                                                          PU123BC

Druh vozidla:                                                               osobné

Farba vozidla:                                                             modrá

Továrenská značka:                                                  Škoda Octavia

Číslo podvozku:                                                         123456

Číslo motora:                                                             123456

VIN:                                                                              ABCDE123456FGH

Rok výroby:                                                                 2009

Zdvih objem. valcov:                                                 1868 cm3

Technický preukaz č.:                                               SB123456

Počet najazdených km:                                            100 000 km

(ďalej len „predmet nájmu“)

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v deň podpisu tejto zmluvy, pričom zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve výslovne prehlasujú a potvrdzujú, že prenajímateľ nájomcovi predmet nájmu odovzdal v deň podpisu tejto zmluvy spolu s potrebnými dokladmi.


Článok III.

Nájomné

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť prenajímateľovi za nájom motorového vozidla nájomné vo výške 150,- Eur (slovom: stopäťdesiat Eur) mesačne.
 2. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné za daný mesiac vždy do pätnásteho (15) dňa príslušného mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza, pričom nájomné sa uhrádza formou bezhotovostného bankového prevodu na číslo účtu prenajímateľa 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s.. Nájomné sa považuje za uhradené v deň, keď je v plnom rozsahu pripísané na bankový účet prenajímateľa.


Článok IV.

Doba nájmu

 1. Nájom vzniká dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
 2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to do 02.01.2016.
 3. Nájomná zmluva zaniká v nasledovných prípadoch:

a) uplynutím doby nájmu,

b) dohodou zmluvných strán o skončení nájmu,

c) zánikom prenajatej veci (vozidla).


Článok V.

Technický stav predmetu nájmu

 1. Prenajímateľ vyhlasuje, že na motorovom vozidle nie sú technické vady a nedostatky, na ktoré by mal nájomcu upozorniť, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v zázname o technickom stave motorového vozidla.
 2. Nájomca vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil osobnou obhliadkou so stavom motorového vozidla.
 3. Zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve výslovne prehlasujú a potvrdzujú, že motorové vozidlo sa nachádza v stave uvedenom v zázname o technickom stave motorového vozidla.


Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží prenajímateľ, jeden (1) rovnopis obdrží nájomca.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                               Púchov, dňa 30.01.2015


Prenajímateľ:                                                                                                 Nájomca:


_______________________                                                                                _______________________

Jozef Novák                                                                                                  Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866