+421 905 341 866

Mandátna zmluva

Chcete, aby mandatár vo vašom mene a na váš účet zariadil určitú obchodnú záležitosť či už vykonaním právneho úkonu vo vašom mene alebo uskutočnením inej činnosti? Pre tento prípad vám prikladáme vzor mandátnej zmluvy.

Mandátna zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „mandant“)

a

2/ Meno a priezvisko: Mgr. Peter Novák, rod. Novák, advokát

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

    Štátna príslušnosť: SR

    zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1234

    (ďalej len „mandatár“)

    (mandant a mandatár spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Mandátnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet a v jeho mene zariadi predaj podniku mandanta vrátane dojednania podmienok predaja, podpisu zmluvy o predaji podniku a všetkých súvisiacich listín ako aj zariadenie zápisu predaja podniku do obchodného registra (ďalej len „predaj podniku“), a to za odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.
 2. Za účelom zariadenia obchodnej záležitosti uvedenej v bode 1. tohto článku v mene mandanta a na jeho účet, udeľuje mandant mandatárovi plnomocenstvo na všetky právne úkony, ktoré bude mandatár vykonávať v mene a na účet mandanta podľa tejto zmluvy.

Článok II.

Odplata mandatára

 1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu za zariadenie predaja podniku vo výške 1.500,- Eur (slovom: tisícpäťsto Eur), ktorá je splatná nasledovne:  
 • 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o predaji podniku obidvoma zmluvnými stranami,
 • 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) do 7 dní odo dňa zápisu predaja podniku do obchodného registra,
 • 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) po uplynutí lehoty na podanie odporu.

  2.   Mandant sa zaväzuje mandatárovi nahradiť náklady, ktoré mandatár účelne alebo nevyhnutne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Pri zariaďovaní záležitosti je mandatár povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať, pričom od pokynov mandanta sa mandatár môže odchýliť, len ak je to nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.
 2. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
 3. Mandatár je povinný zariadiť predaj podniku osobne. V prípade, ak mandatár poruší túto povinnosť, zodpovedá za škodu, ktorá tým mandantovi vznikne.
 4. Mandant sa zaväzuje odovzdať mandatárovi všetky veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie predaja podniku.
 5. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie predaja podniku a na veciach prevzatých pri jeho zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom mandant obdrží jeden (1) rovnopis a mandatár obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                            Púchov, dňa 30.01.2015


Mandant:                                                                                     Mandatár:


_______________________                                                             _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                   Mgr. Peter Novák, advokát

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866