+421 905 341 866

Licenčná zmluva na predmety priemysleného vlastníctva

Ste vlastníkom patentu, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov, topografií polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov či zemepisných označení výrobkov a chcete poskytovať výkon týchto práv z priemyselného vlastníctva? Pre tento prípad pre vás prikladáme vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva.

Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „poskytovateľ licencie“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nadobúdateľ licencie“)

     (poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Poskytovateľ licencie je majiteľom patentu č. 11 – 2008 vydaného Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici dňa 06.06.2012 na vynález zariadenia na ohýbanie rúrok.
 2. Touto zmluvou poskytovateľ licencie prenecháva nadobúdateľovi licencie právo využívať vynález chránený patentom uvedeným v bode 1. čl. I. pri vlastnej výrobnej činnosti (ďalej len „licencia“) a nadobúdateľ licencie sa zaväzuje platiť za poskytnutie licencie poskytovateľovi licencie dojednanú odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


 Článok II.

Rozsah licencie a dohodnuté územie

 1. Nadobúdateľ licencie je oprávnený na využívanie licencie počas platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojej výroby.
 2. Dohodnutým územím je územie Slovenskej republiky.


Článok III.

Odplata

 1. Nadobúdateľ licencie je povinný platiť poskytovateľovi licencie za poskytnutie licencie odplatu vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur) ročne. Odplata bola zmluvnými stranami dojednaná dohodou.
 2. Odplata je splatná vopred vždy najneskôr do 30.05. príslušného kalendárneho roku bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa licencie č. 12345678/0000, vedený ČSOB, a.s.


Článok IV.

Podmienky poskytnutia a využívania licencie

 1. Poskytovateľ licencie je povinný najneskôr do troch pracovných dní po uzatvorení tejto zmluvy poskytnúť nadobúdateľovi licenciea) overenú kópiu patentu, ktorý je predmetom tejto zmluvy,b) technickú dokumentáciu k vynálezu, na ktorý sa patent vzťahuje,c) všetky nevyhnutné informácie, potrebné na výkon práva, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
 2. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje, že neprenechá výkon práv tretej osobe.
 3. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje utajovať poskytnuté informácie a podklady pred tretími osobami.
 4. Pokiaľ na licenciu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, uplatnia právo tretej osoby, je poskytovateľ licencie povinný urobiť bezodkladne právne opatrenia na ochranu výkonu práva nadobúdateľom licencie.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ licencie, jeden (1) rovnopis obdrží nadobúdateľ licencie.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                       Púchov, dňa 30.01.2015


Poskytovateľ licencie:                                                                          Nadobúdateľ licencie:


_______________________                                                                         _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                               DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                             Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866