+421 905 341 866

Kúpna zmluva - Obchodný zákonník

Ste podnikateľ a v rámci svojej podnikateľskej činnosti predávate alebo kupujete hnuteľnú vec? Pozrite si náš vzor kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka.

Kúpna zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje motorové vozidlo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný kupujúcemu motorové vozidlo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy odovzdať a kupujúci je povinný motorové vozidlo prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.


Článok II.

Motorové vozidlo

Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Evidenčné číslo:                                                   PU123BC

Druh vozidla:                                                        osobné

Farba vozidla:                                                      modrá

Továrenská značka:                                            Škoda Octavia

Číslo podvozku:                                                  123456

Číslo motora:                                                      123456

Vin:                                                                        ABCDE123456FGH

Rok výroby:                                                          2009

Zdvih objem. valcov:                                          1868 cm3

Technický preukaz č.:                                        SB123456

Počet najazdených km:                                     100 000 km

(ďalej len „predmet kúpy“)


Článok III.

Kúpna cena

 1. Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy predstavuje sumu vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur), ktorá bude zaplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise zmluvy.
 2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kúpnu cenu uvedenú v bode 1. čl. III. dojednali v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.


Článok IV.

Vyhlásenie predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci ručí za právny stav predmetu kúpy a za svoje vlastnícke právo k predmetnému vozidlu.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu ku dňu podpísania tejto zmluvy žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná technický stav predmetu kúpy, pričom mu nie sú známe žiadne vady, na ktorého by kupujúceho mal osobitne upozorniť.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil s technickým a právnym stavom predmetu kúpy a v tomto stave ho kupuje.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jeden (1) rovnopis a kupujúci obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Predávajúci:                                                                                              Kupujúci:


_______________________                                                                           _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                 DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                               Peter Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866