+421 905 341 866

Kúpna zmluva - motorové vozidlo

Kupujete alebo predávate motorové vozidlo? Pozrite si náš pripravený vzor kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje motorové vozidlo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný kupujúcemu motorové vozidlo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy odovzdať a kupujúci je povinný motorové vozidlo prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.


Článok II.

Motorové vozidlo

Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Evidenčné číslo:                              PU123BC

Druh vozidla:                                   osobné

Farba vozidla:                                 modrá

Továrenská značka:                      Škoda Octavia

Číslo podvozku:                             123456

Číslo motora:                                 123456

Vin:                                                   ABCDE123456FGH

Rok výroby:                                     2009

Zdvih objem. valcov:                     1868 cm3

Technický preukaz č.:                   SB123456

Počet najazdených km:                100 000 km

(ďalej len „predmet kúpy“)


Článok III.

Kúpna cena

 1. Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy predstavuje sumu vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur), ktorá bude zaplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise zmluvy.
 2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kúpnu cenu uvedenú v bode 1. čl. III. dojednali v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.


Článok IV.

Vyhlásenie predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci ručí za právny stav predmetu kúpy a za svoje vlastnícke právo k predmetnému vozidlu.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu ku dňu podpísania tejto zmluvy žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná technický stav predmetu kúpy, pričom mu nie sú známe žiadne vady, na ktorého by kupujúceho mal osobitne upozorniť.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil s technickým a právnym stavom predmetu kúpy a v tomto stave ho kupuje.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží predávajúci, jeden (1) rovnopis obdrží kupujúci.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Predávajúci:                                                                                             Kupujúci:


_______________________                                                                          _______________________

Jozef Novák                                                                                            Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866