+421 905 341 866

Komisionárska zmluva

Chcete, aby komisionár vo svojom mene pre vás a na váš účet zariadil obchodnú záležitosť? Je možné využiť náš vzor komisionárskej zmluvy.

Komisionárska zmluva

______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák, podnikateľ

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica pod č. 4321

     (ďalej len „komisionár“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák, podnikateľ

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica pod č. 1234

     (ďalej len „komitent“)

     (komisionár a komitent spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Komisionárskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa komisionár zaväzuje, že vo svojom mene pre komitenta a na jeho účet zariadi predaj osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN ABC12345678DE (ďalej len „motorové vozidlo“) za sumu minimálne 4.000,- Eur (slovom: štyritisíc Eur), a komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.

Článok II.

Odplata komisionára

Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odplatu za obstaranie predaja motorového vozidla vo výške 10 % predajnej ceny predmetu zmluvy. Súčasťou odplaty je aj náhrada nákladov, ktoré nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.


Článok III.

Odovzdanie predmetu zmluvy

  1. Komitent odovzdá komisionárovi predmet zmluvy spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na realizáciu predmetu zmluvy.
  2. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy zostáva komitentovi zachované pokiaľ ho nenadobudne v súlade s touto zmluvou tretia osoba.
  3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na komisionára odovzdaním predmetu zmluvy komisionárovi.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom komitent obdrží jeden (1) rovnopis a komisionár obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                Púchov, dňa 30.01.2015


Komisionár:                                                                     Komitent:_______________________                                                 _______________________

Jozef Novák                                                                    Peter Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866