+421 905 341 866

Holografný závet

Chcete odkázať svoj majetok po smrti určitým osobám? Svoju vôľu môžete prejaviť v závete. Jedným z druhov závetov je holografný závet, ktorý musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa. Pripravili sme pre vás jeho vzor.

Holografný závet

_______________________________________________________________________________

Ja, dole podpísaný Jozef Novák, nar. 01.01.1950, r.č.: 500101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky.

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom so súpisným č. 120, postavený na pozemku s parcelou KN-C č. 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1234, vydaný pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, týmto odkazujem

Márii Novákovej, rod. Malej, nar. 02.02.1950, r.č.: 500202/4321, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Ostatné hnuteľné veci a cennosti, ako i finančnú hotovosť, nachádzajúce sa v predmetnom byte, týmto odkazujem

Petrovi Novákovi, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika.

Obaja menovaní – Mária Nováková a Peter Novák, sa týmto stávajú mojimi závetnými dedičmi v prípade mojej smrti.


V Púchove, dňa 02.01.2015


______________________________

Jozef Novák (vlastnoručný podpis)Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866