+ 421 911 174 666

Dovolanie odsúdeného proti právoplatnému rozhodnutiu súdu

Mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, je dovolanie. Vzor dovolania odsúdeného proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, dovolanie


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Odsúdený Jozef Novák, nar. 01.01.1990, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, podávam podľa § 369 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku dovolanie vo svoj prospech proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 01.10.2014, sp. zn. 2To/345/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2014

                   Dovolanie podávam z dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku, lebo v konaní pred Okresným súdom Považská Bystrica mi bol rozsudkom zo dňa 01.08.2014, sp. zn. 1T/123/2014, uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby a vytýkané pochybenie nebolo napravené v konaní o riadnom opravnom prostriedku vedenom na Krajskom súde pod sp. zn. 2To, v dôsledku čoho bolo uznesením Krajského súdu v Trenčíne, zo dňa 01.10.2014, sp. zn. 2To/345/2014, porušený zákon v ustanovení § 319 Trestného poriadku a v konaní, ktoré mu predchádzalo, v ustanovení § 213 ods. 3 Trestného zákona, a to v môj neprospech.

                   Svoje dovolanie odôvodňujem nasledovne:

                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 01.08.2014, sp. zn. 1T/123/2014, som bol uznaný za vinného zo zločinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že ako splnomocnený zástupca ABC s.r.o. Námestie slobody 21, 020 01 Púchov dňa 01.05.2014 som v hotovosti prevzal po podpise kúpnej zmluvy sumu 30.000,- Eur, tieto som následne nevložil do pokladnice ABC, s.r.o., ale som si ich ponechal a použil pre vlastné potreby. Okresný súd v Považskej Bystrici mi za to uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov so zaradením na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia a zároveň mi podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku uložil povinnosť nahradiť ABC, s.r.o. Námestie slobody 21, 020 01 Púchov škodu vo výške 30.000,- Eur. Citovaný rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.08.2014, kedy Krajský súd v Trenčíne, ako súd odvolací, uznesením sp. zn. 2To/345/2014 moje odvolanie podľa § 319 Trestného poriadku zamietol.

                   Uznesením odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona, pretože po preskúmaní veci mal odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku napadnutý rozsudok okresného súdu pre porušenie ustanovení Trestného zákona zrušiť vo výroku o treste a vo veci v zmysle § 322 ods. 3 rozhodnúť sám a uložiť mi trest odňatia slobody v rámci trestnej sadzby ustanovenej v § 213 ods. 3 Trestného zákona.

                   Pozornosti okresného súdu a následne aj odvolacieho súdu unikla skutočnosť, že Trestný zákon ustanovuje v kvalifikovanej skutkovej podstate zločinu sprenevery podľa § 231 ods. 3 Trestného zákona trest odňatia slobody v trvaní 3 až 10 rokov.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti ako dôvod dovolania uplatňujem dôvod uvedený v ustanovení § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku – uloženie trestu mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby Okresným súdom Považská Bystrica, pričom toto pochybenie nebolo napravené v konaní o riadnom opravnom prostriedku pred Krajským súdom v Trenčíne.

                   Z tohto dôvodu navrhujem, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ako dovolací súd:

a) podľa § 368 ods. 1 Trestného poriadku vyslovil rozsudkom, že uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 01.10.2014, sp. zn. 2To/345/2014, bol porušený zákon v ustanovení § 319 Trestného poriadku a v konaní, ktoré mu predchádzalo, v ustanovení § 213 ods. 3 Trestného zákona, a to v neprospech obvineného Jozefa Nováka, nar. 01.01.1990, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov,

b) podľa § 386 ods. 2 Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 01.10.2014, sp. zn. 2To/345/2014, a rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 01.08.2014, sp. zn. 1T/123/2014 vo výroku o treste,

c) podľa § 388 ods. 1 Trestného poriadku prikázal Okresnému súdu v Považskej Bystrici, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol.


V Púchove dňa 02.01.2015


__________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666