+421 905 341 866

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že nesplnený záväzok alebo jeho časť sa zrušuje bez toho, aby vznikol nový záväzok. Ak z dohody nevyplýva niečo iné, zrušovaný záväzok zaniká, keď návrh na jeho zrušenie prijala druhá strana. Prikladáme vám jej vzor.

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

    Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

    Dátum narodenia: 01.01.1990

    Rodné číslo: 900101/1234

    Štátna príslušnosť: SR

    (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o zrušení kúpnej zmluvy (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 572 ods. 2 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet dohody

  1. Medzi predávajúcim a kupujúcim bola dňa 01.09.2014 uzatvorená kúpna zmluva č. 123/2014 predmetom ktorej bol predaj zámkovej dlažby č. 12345, rozmery 30x45 cm.
  2. V súlade s ust. § 572 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že podpisom tejto dohody zrušujú kúpnu zmluvu uvedenú v bode 1. tohto článku v celom rozsahu, a to bez toho, aby zmluvným stranám vznikli akékoľvek nové záväzky, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uvedené v tejto dohode.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej zmluvnej strany požadovať žiadne plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku, v dôsledku čoho predávajúci nie je povinný odovzdať predmet kúpy a kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu.


Článok II.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
  3. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží predávajúci a jeden (1) rovnopis obdrží kupujúci.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 03.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 03.01.2015


Predávajúci:                                                                                                      Kupujúci:


_______________________                                                                                   _______________________

Jozef Novák                                                                                                      Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866