+421 905 341 866

Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dlžník“)

     (veriteľ a dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 551 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Dlžník na základe úveru, ktorý mu poskytol veriteľ na základe Zmluvy o úvere č. 1234 zo dňa 10.01.2015 je povinný veriteľovi uhradiť úver vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto Eur), s dohodnutým navýšením, teda navýšením celkom vo výške 300,- Eur (slovom tristo Eur), a to v ôsmych (8) splátkach vo výške po 100,- Eur (slovom: sto Eur) mesačne, vždy do pätnásteho (15) kalendárneho dňa v mesiaci, na účet veriteľa vedenom ČSOB, a. s. na č. účtu: 12345678/0900. Celková výška pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi predstavuje sumu vo výške 800,- Eur (slovom: osemsto Eur).


Článok II.

Predmet dohody

  1. Veriteľ a dlžník sa dohodli tak, že v prípade, ak dlžník nebude splácať poskytnutý úver riadne, včas alebo v celej dohodnutej výške mesačných splátok úveru, zabezpečuje sa záväzok dlžníka touto dohodou.
  2. Dlžník vyslovene súhlasí s tým, aby v prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v bode 1. tohto článku, predložil veriteľ túto dohodu o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy dlžníka.


Článok III.

Zrážky zo mzdy

Ak nastanú okolnosti podľa čl. II. tejto dohody, dlžník na základe tejto dohody súhlasí s vykonávaním mesačných zrážok zo svojej mzdy vo výške 50,- Eur (slovom: päťdesiat Eur), počnúc najbližšie splatnou mzdou po predložení tejto dohody veriteľom platiteľovi mzdy dlžníka.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi.
  3. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, veriteľ obdrží dva (2) rovnopisy a dlžník obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Účastníci vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 28.02.2015                                                                                      Púchov, dňa 28.02.2015


Veriteľ:                                                                                                                  Dlžník:


_______________________                                                                                       _______________________

Jozef Novák                                                                                                         Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866