+421 905 341 866

Dohoda o vzdaní sa práva

Ste veriteľ a chcete sa vzdať svojho práva, ktoré máte voči dlžníkovi? Veriteľ sa s dlžníkom môže dohodnúť, že sa svojho práva vzdáva. Vzor dohody o vzdaní sa práva vám prikladáme.

Dohoda o vzdaní sa práva

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dlžník“)

     (veriteľ a dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o vzdaní sa práva (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 574 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 medzi veriteľom ako predávajúcim a dlžníkom ako kupujúcim, má veriteľ voči pôvodnému dlžníkovi pohľadávku vo výške kúpnej ceny, a to vo výške 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Článok II.

Predmet dohody

Účastníci dohody sa dohodli, že veriteľ sa vzdáva svojej pohľadávky, ktorá je špecifikovaná v čl. I. tejto dohody a ktorú má voči dlžníkovi.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi dohody.
  3. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží veriteľ a jeden (1) rovnopis obdrží dlžník.
  4. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Veriteľ:                                                                                                               Dlžník:


_______________________                                                                                    _______________________

Jozef Novák                                                                                                       Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866