+421 905 341 866

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok

Ste dlžník alebo veriteľ a máte s druhou zmluvnou stranou vzájomné pohľadávky s plnením rovnakého druhu? Prikladáme pre vás vzor dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok.

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „účastník v 1. rade“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „účastník v 2. rade“)

     (účastník v 1. rade a účastník v 2. rade spolu aj ako „účastníci“ a každý jednotlivo aj ako „účastník“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Účastníci tejto dohody majú medzi sebou pohľadávky.
  2. Účastník v 1. rade má voči účastníkovi v 2. rade peňažnú pohľadávku vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto Eur), z titulu nezaplatenej kúpnej ceny na základe kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 02.01.2015 medzi účastníkom v 1. rade ako predávajúcim a účastníkom v 2. rade ako kupujúcim, splatnú dňa 15.01.2015.
  3. Účastník v 2. rade má voči účastníkovi v 1. rade peňažnú pohľadávku vo výške 400,- Eur (slovom: štyristo Eur), z titulu nezaplateného nájomného na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 10.01.2015 medzi účastníkom v 1. rade ako nájomcom a účastníkom v 2. rade ako prenajímateľom, splatnú dňa 20.01.2015.


Článok II.

Započítanie vzájomných pohľadávok

  1. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v súlade s ust. § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka si započítajú vzájomné pohľadávky uvedené v čl. I. tejto dohody, a to v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú.
  2. Účastník v 2. rade si voči účastníkovi v 1. rade započítava svoju pohľadávku, ktorú má voči účastníkovi v 1. rade vo výške 400,- Eur (slovom: štyristo Eur), z titulu nezaplateného nájomného podľa bodu 2 čl. I dohody s čiastkovou pohľadávkou účastníka v 1. rade, vo výške 400,- Eur (slovom: štyristo Eur), ktorú má účastník v 1. rade voči účastníkovi v 2. rade z titulu nezaplatenej kúpnej ceny podľa bodu 1. čl. I. dohody.
  3. Zánik vzájomných pohľadávok podľa bodu 2. čl. II. dohody nastane okamihom, keď sa vzájomné pohľadávky po prvýkrát stretli.
  4. Účastník v 2. rade týmto uznáva svoj dlh voči účastníkovi v 1. rade vo výške 100,- Eur (slovom sto Eur) ako neuhradený zostatok kúpnej ceny kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 po započítaní pohľadávok podľa tejto dohody. Účastník v 2. rade sa zároveň zaväzuje, že predmetný dlh účastníkovi v 1. rade zaplatí v hotovosti najneskôr do 30.01.2015.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi.
  2. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Účastníci vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 15.02.2015                                                                    Púchov, dňa 15.02.2015


Účastník v 1. rade:                                                                             Účastník v 2. rade:


_______________________                                                                     _______________________

Jozef Novák                                                                                        Peter Novák



Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866