+421 905 341 866

Dohoda o vyporiadaní BSM

S rozvodom manželstva je bezprostredne spojené vyporiadanie majetku, ktorý spadal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Jedným zo spôsobov vyporiadania majetku, ktorý patril do BSM je dohoda manželov. Pozrite si náš vzor.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ust. § 149 ods. 1, 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1990

Rodné číslo: 900101/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „účastník 1“)


Meno a priezvisko: Anna Nováková, rod. Malá

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.02.1990

Rodné číslo: 900202/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „účastník 2“)

(účastník 1 a účastník 2 spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov právoplatným Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 02.01.2015 sp. zn. 5C/123/2015, ktorým došlo k rozvodu manželstva uzatvárajú dňa 01.05.2015 túto

dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov


I.

 1. Jozef Novák nadobúda do výlučného vlastníctva:
 • hnedú spálňu Decodom v hodnote 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur),
 • perzský koberec v spálni v hodnote 500,- Eur (slovom: päťsto Eur),
 • kožené čalúnené kreslá bielej farby 4 ks v hodnote 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur),
 • motorové vozidlo, značky Škoda Octavia, EVČ PU123BC, rok výroby 2009 v hodnote 3.000, Eur (slovom: tritisíc Eur).               

       Spolu v hodnote: 5.500,- Eur (slovom: päťtisícpäťsto Eur).

 1. Anna Nováková nadobúda do výlučného vlastníctva:
 • hnedú obývačku ikea v hodnote 1.500,- Eur (slovom: tisícpäťsto Eur),
 • hnedú kuchyňu Decodom v hodnote 2.500,- Eur (slovom: dvetisícpäťsto Eur),
 • LED televízor PANASONIC VIERA TX-40AS640E v hodnote 400,- Eur (slovom: štyristo Eur),
 • automatickú práčku Whirlpool AWO/C 7440 S v hodnote 300,- Eur (slovom: tristo Eur),
 • chladničku Electrolux ENN 2800BOW v hodnote 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat Eur).

       Spolu v hodnote: 5.050,- Eur (slovom: päťtisícpäťdesiat Eur). Jozef Novák sa zaväzuje do desiatich (10) dní od podpísania tejto dohody zaplatiť Anne Novákovej sumu 450,- Eur (slovom: štyristopäťdesiat Eur), na vyrovnanie majetkovej hodnoty, o ktorú sa mu pri rozdelení veci dostalo viac.


II.

Všetky uvedené veci, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nachádzajú v rodinnom dome Jozefa Nováka, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, ktorý zdedil po rodičoch. Preto veci, ktoré podľa tejto dohody patria Anne Novákovej sa Jozef Novák zaväzuje vydať jej ich do desiatich (10) dní od podpísania tejto dohody, a to tak, že Anna Nováková si ich po predchádzajúcom upovedomení na vlastné náklady z domu odvezie.


III.

 1. Účastníci dohody potvrdzujú, že spoločnú finančnú hotovosť v sume 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur) si pri podpísaní tejto dohody rozdelili rovným dielom, teda každý prevzal sumu 2.500,- Eur (slovom: dvetisícpäťsto Eur).
 2. Účastníci dohody vyhlasujú, že týmto sú vyporiadané všetky práva a povinnosti z ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov a žiadne nároky z tohto titulu voči sebe nemajú.
 3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch (2), každý účastník dohody obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


V Púchove, dňa 01.05.2015                                                                              V Púchove, dňa 01.05.2015


Účastník 1:                                                                                                          Účastník 2:


_______________________                                                                                     _________________________

Jozef Novák                                                                                                       Anna NovákováNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866