+421 905 341 866

Dohoda o urovnaní

Existujú medzi účastníkmi zmluvného vzťahu práva, ktoré sú sporné? Účastníci ich môžu upraviť dohodou o urovnaní. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Dohoda o urovnaní

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „účastník 1“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „účastník 2“)

     (účastník 1 a účastník 2 spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 585 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Sporné práva a povinnosti

  1. Dňa 01.10.2014 bola medzi účastníkom 1 a účastníkom 2 uzatvorená zmluva o kúpe prenajatej veci, na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli, že účastník 1 ako nájomca je oprávnený kúpiť od účastníka 2 ako prenajímateľa prenajatú vec – osobné motorové vozidlo (ďalej len „osobné vozidlo“), značky Škoda Octavia, EVČ PU123BC, rok výroby 2009, VIN ABC12345678DE, a to počas platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej zo dňa 01.04.2014.
  2. Dňa 02.01.2015 bol osobné vozidlo odobraté zo strany účastníka 2 bez akéhokoľvek právneho dôvodu.
  3. Podľa tvrdení účastníka 1 má tento účastník voči účastníkovi 2 nárok na náhradu škody vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur), a to z dôvodu porušenia povinností, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy a zo zmluvy o kúpe prenajatej veci.
  4. Účastník 2 tvrdí, že z jeho strany nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných povinností, a to ani z nájomnej zmluvy, ani zo zmluvy o kúpe prenajatej veci.


Článok II.

Predmet dohody

  1. Predmetom tejto dohody o urovnaní je záväzok účastníka 2 uhradiť účastníkovi 1 sumu 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur), a to v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uzatvorenia tejto dohody.
  2. Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že prevzatím sumy 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur) dochádza k zániku všetkých prípadných ďalších nárokov účastníka 1 voči účastníkovi 2 vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.04.2014 alebo zo zmluvy o kúpe prenajatej veci zo dňa 01.10.2014.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi dohody.
  3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch (2), jeden (1) rovnopis obdrží účastník 1 a jeden (1) rovnopis obdrží účastník 2.
  4. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Účastník 1:                                                                                                        Účastník 2:_______________________                                                                                   _______________________

Jozef Novák                                                                                                      Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866