+421 905 341 866

Dohoda o splátkovom kalendári

Ste dlžníkom a chcete splácať svoj záväzok v splátkach? Uzatvorte s veriteľom dohodu o splátkovom kalendári, ktorej vzor vám prikladáme.

Dohoda o splátkovom kalendári

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

    Štátna príslušnosť: SR

    (ďalej len „veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dlžník“)

     (veriteľ a dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na tejto Dohode o splátkovom kalendári (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 565 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet dohody

Na základe žiadosti dlžníka zo dňa 02.01.2015 uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 565 Občianskeho zákonníka dohodu o splátkach dlžnej sumy 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur), ktorá vznikla na základe porušenia zmluvných podmienok zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 01.10.2014.


Článok II.

Spôsob splácania

  1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi dlžnú sumu vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) v splátkach, a to tak, že bude splácať dvanásť (12) mesiacov po 250,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat Eur) nasledovne:

č.                                  Dátum                                 Splátka

1.                                  Do 31.02.2015                  250,- Eur

2.                                  Do 30.03.2015                  250,- Eur

3.                                  Do 31.04.2015                  250,- Eur

4.                                  Do 30.05.2015                  250,- Eur

5.                                  Do 31.06.2015                  250,- Eur

6.                                  Do 31.07.2015                  250,- Eur

7.                                  Do 30.08.2015                  250,- Eur

8.                                  Do 31.09.2015                  250,- Eur

9.                                  Do 30.10.2015                  250,- Eur

10.                                Do 31.11.2015                  250,- Eur

11.                                Do 31.12.2016                  250,- Eur

12.                                Do 28.01.2016                  250,- Eur

2.    Pri nedodržaní dohodnutej výšky splátky a dohodnutého termínu splátky sa stáva splatnou celá dlžná suma. Dlžník je povinný vrátiť celý dlh najneskôr do splatnosti najbližšej budúcej splátky.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Dohoda je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každý účastník dohody obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody.
  3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                Púchov, dňa 02.01.2015


Veriteľ:                                                                                                             Dlžník:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866