+421 905 341 866

Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom

Chcete pristúpiť k záväzku iného dlžníka? V prípade písomnej dohody s veriteľom a bez súhlasu pôvodného dlžníka sa stanete dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja budete veriteľovi zaviazaní spoločne a nerozdielne. Prikladáme vám vzor pristúpenia k záväzku.

Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „pristupujúci dlžník“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

     (pristupujúci dlžník a veriteľ spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 533 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 medzi veriteľom ako predávajúcim a pôvodným dlžníkom Jánom Malým, nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Námestie slobody 11, 020 01 Púchov, Slovenská republika ako kupujúcim, má veriteľ voči pôvodnému dlžníkovi pohľadávku vo výške 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Článok II.

Predmet dohody

Dňom podpisu tejto dohody sa pristupujúci dlžník zaväzuje uspokojiť pohľadávku veriteľa špecifikovanú v čl. I. tejto dohody namiesto pôvodného dlžníka Jána Malého.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi dohody.
  3. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží pristupujúci dlžník a jeden (1) rovnopis obdrží veriteľ.
  4. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 


Púchov, dňa 10.01.2015                                                                            Púchov, dňa 10.01.2015


Pristupujúci dlžník:                                                                                    Veriteľ:


______________________                                                                               _______________________

Jozef Novák                                                                                                Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866