+421 905 341 866

Dohoda o pristúpení k záväzku

S pôvodným dlžníkom sa môžete dohodnúť, že splníte jeho záväzok voči veriteľovi, následne máte voči dlžníkovi povinnosť poskytnúť plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Pozrite si náš vzor.

Dohoda o pristúpení k záväzku

_______________________________________________________________________________

Účastníci dohody:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „pôvodný dlžník“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „pristupujúci dlžník“)

     (pôvodný dlžník a pristupujúci dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník dohody“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o pristúpení k záväzku (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 medzi pôvodným dlžníkom ako kupujúcim a veriteľom ako predávajúcim, dlhuje pôvodný dlžník veriteľovi sumu vo výške 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Článok II.

Predmet dohody

Dňom podpísania tejto dohody pristupujúci dlžník vyhlasuje, že pristupuje k záväzku pôvodného dlžníka, ktorý je špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy a zaväzuje sa, že časť tohto peňažného záväzku vo výške 2.500,- Eur (slovom dvetisícpäťsto Eur) splní voči veriteľovi, a to najneskôr do 30.01.2015.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi dohody.
  3. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží pôvodný dlžník a jeden (1) rovnopis obdrží pristupujúci dlžník.
  4. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Účastníci dohody si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 10.01.2015                                                                   Púchov, dňa 10.01.2015


Pôvodný dlžník:                                                                                 Pristupujúci dlžník:


_______________________                                                                    _______________________

Jozef Novák                                                                                       Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866