+421 905 341 866

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

Veriteľ s dlžníkom sa môžu dohodnúť, že doterajší záväzok nahradia novým záväzkom. V takomto prípade doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok. Pozrite si náš vzor dohody o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom.

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

_______________________________________________________________________________

Pôvodné zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

    Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

    IČO: 12 345 67

    Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

    Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

    (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom (ďalej len „dohoda“) v zmysle ust. § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Medzi predávajúcim a kupujúcim bola dňa 01.09.2014 uzatvorená kúpna zmluva č. 123/2014, predmetom ktorej bol predaj obkladov a dlažby.
 2. Dňa 01.12.2014 bola medzi spoločnosťou ABC, s.r.o. so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zastúpená p. Jozefom Novákom, konateľom ako postupcom a spoločnosťou XYZ, s.r.o. so sídlom Námestie slobody 11, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 25 410 36, zastúpená p. Jánom Malým ako postupníkom uzatvorená Zmluva o postúpení práv a povinností, na základe ktorej došlo k prevodu všetkých práv a povinností postupcu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku.
 3. Vzhľadom na to, že postupník má záujem pokračovať v plnení práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku, ktoré boli na ňu postúpené Zmluvou o postúpení práv a povinností zo dňa 01.12.2014 sa zmluvné strany tejto dohody dohodli, že dňa 02.01.2015 sa doterajší záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku


N  A  H  R  Á  DZ  A

novým záväzkom – Kúpnou zmluvou č. 3456 zo dňa 03.01.2015, ktorej znenie je nasledovné:


Kúpna zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: XYZ, s.r.o.

     Sídlo: Námestie slobody 11, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 25 410 36

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67890/R

     Zastúpená: Ján Malý, konateľ 

     (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Predávajúci je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom obkladov a dlažby pre viacúčelové využitie.


Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia predaja obkladov a dlažieb a predávajúci sa zaväzuje, že na kupujúceho prevedie vlastnícke právo k tovaru podľa jeho objednávky a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar podľa tejto zmluvy kúpnu cenu.
 2. Množstvo tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude presne určený podľa jednotlivých písomných alebo telefonických objednávok kupujúceho.

Článok III.

Kúpna cena

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar bude určená podľa limitov uvedených v cenníku predávajúceho, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy.
 2. Kúpna cena je splatná do pätnásť (15) dní po vystavení faktúry predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom na č. účtu predávajúceho 12345678/0900 vedený v ČSOB, s.r.o.

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží predávajúci a jeden (1) rovnopis obdrží kupujúci.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 03.01.2015                                                                                   Púchov, dňa 03.01.2015


Predávajúci:                                                                                                       Kupujúci:


_______________________                                                                                    _______________________

XYZ, s.r.o.                                                                                                          DEF, s.r.o.

Ján Malý, konateľ                                                                                              Peter Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866