+421 905 341 866

Dodatok ku kúpnej zmluve

Uzatvorili ste kúpnu zmluvu, ale chcete v nej vykonať zmeny? Prikladáme vám vzor dodatku ku kúpnej zmluve, ktorý sme pre vás pripravili.

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „predávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

    (ďalej len „kupujúci“)

    (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dňa 30.01.2015 dohodli na tomto znení dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve, predmetom ktorej bolo osobné motorové vozidlo (ďalej len „motorové vozidlo“), značky Škoda Octavia, EVČ PU123BC, rok výroby 2009, Vin: ABCDE123456FGH, uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim dňa 30.01.2015 podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.


Článok I.

Mení sa dohodnutý spôsob zaplatenia kúpnej ceny, a to nasledovne:

Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy predstavuje sumu vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur) a je splatná do pätnásť (15) dní od odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu predávajúceho 12345678/0900, ktorý je vedený ČSOB, a.s.


Článok II.

  1. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.
  2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
  3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch (2), pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                         Púchov, dňa 30.01.2015


Predávajúci:                                                                             Kupujúci:_______________________                                                          _______________________

Jozef Novák                                                                             Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866