+421 905 341 866

Distribútorská zmluva

Distribútorská zmluva je zmluva, ktorá upravuje vzťah medzi spoločnosťou a distribútorom a stanovuje všeobecné podmienky a pravidlá spolupráce. Jej vzor vám prikladáme.

Distribútorská zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „predajca“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „distribútor“)

     (predajca a distribútor spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Distribútorskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie predaja tovaru predajcu.
 2. Táto zmluva je rámcovou zmluvou a ustanovuje všeobecné podmienky a pravidlá spolupráce.


Článok II.

Povinnosti predajcu

 1. Predajca poskytne distribútorovi potrebné informácie ohľadom obsluhy, ovládania a praktického používania tovaru, ktorý je predmetom predaja.
 2. Rieši oprávnené reklamácie v súlade so záručnými podmienkami a podľa všeobecne platných právnych predpisov.
 3. Pravidelne zasiela aktuálny cenník a včas informuje o zmenách obchodných podmienok


Článok III.

Povinnosti distribútora

 1. Vyhľadávať záujemcov o uzatvorenie obchodov, ktoré sú vymedzené touto zmluvou.
 2. Poskytovať záujemcom bezplatnú odbornú pomoc.
 3. Prevádzať účinnú reklamu a propagáciu výrobkov firmy ABC a. s.
 4. Neoznamovať získané interné údaje o výrobkoch tretím osobám pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami predajcu.
 5. Predávať zakúpené výrobky v stave v akom sú určené koncovému spotrebiteľovi. Zdržať sa akéhokoľvek zásahu do ich vonkajšieho prevedenia a konštrukcie.
 6. Pri predaji vypísať a potvrdiť záručný list výrobku.


Článok IV.

Objednávanie tovaru

 1. Objednávku je možné uskutočniť telefonicky alebo zaslať v písomnej podobe faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
 2. Predajca zašle obratom potvrdenie o prevzatí objednávky aj s predpokladaným termínom jej plnenia písomnou formou faxom prípadne elektronickou poštou.


Článok V.

Dodanie tovaru

 1. Prevzatie tovaru sa uskutočňuje v sklade predajcu.
 2. Ak distribútor žiada dodanie tovaru kuriérom alebo poštou, potom náklady znáša sám.
 3. Ak je tovar na sklade, potom sa dodávka uskutočňuje do dvoch dní od prevzatia objednávky.
 4. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade sa dodávka uskutoční do 6 týždňov od prevzatia objednávky.


Článok VI.

Platobné podmienky

 1. Podmienkou uzavretia zmluvy s novým distribútorom je jednorazový nákup tovaru v hodnote 700,- Eur (slovom: sedemsto Eur).
 2. Predajca predáva distribútorovi tovar s 10 % percentnou zľavou z hodnoty uvedenej v cenníku.
 3. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu zliav, o ktorej je povinný informovať predávajúceho tridsať (30) dní vopred.
 4. Faktúra je zasielaná spolu s tovarom, pričom jej splatnosť je pätnásť (15) kalendárnych dní.
 5. Distribútor predáva tovar konečným zákazníkom za ceny, ktoré nie sú nižšie ako ceny pre konečných zákazníkov podľa platného cenníka predajcu.
 6. Odovzdaný tovar až do úplnej úhrady nákupnej ceny zostáva vo vlastníctve predajcu, ktorý s ním môže voľne nakladať.


Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom predajca obdrží jeden (1) rovnopis a distribútor obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                     Púchov, dňa 30.01.2015


Predajca:                                                                                                              Distribútor:


_______________________                                                                                      _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                            DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                          Peter Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866