+421 905 341 866

Darovacia zmluva - motorové vozidlo

Chcete darovať motorové vozidlo? Pripravili sme pre vás vzor darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „darca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „obdarovaný“)

     (darca a obdarovaný spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou darca bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva osobné motorové vozidlo (ďalej len „motorové vozidlo“), ktoré je bližšie špecifikované v čl. II. tejto zmluvy obdarovanému a obdarovaný dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Darca obdarovaného oboznámil s technickým a právnym stavom motorového vozidla. Obdarovaný vyhlasuje, že motorové vozidlo preberá v stave, v akom sa nachádza v deň podpísania tejto zmluvy.
  2. Darca vyhlasuje, že na darovanom motorovom vozidle neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená či iné právne povinnosti.
  3. Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v súlade s ust. § 630 Občianskeho zákonníka, v prípade, ak sa obdarovaný bude správať k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.


Článok II.

Motorové vozidlo

Darca je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Evidenčné číslo:                                                      PU123BC

Druh vozidla:                                                           osobné

Farba vozidla:                                                         modrá

Továrenská značka:                                              Škoda Octavia

Číslo podvozku:                                                     123456

Číslo motora:                                                         123456

Vin:                                                                           ABCDE123456FGH

Rok výroby:                                                             2009

Zdvih objem. valcov:                                             1868 cm3

Technický preukaz č.:                                           SB123456

Počet najazdených km:                                        100 000 km


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnené s motorovým vozidlom disponovať, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
  2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                Púchov, dňa 30.01.2015


Darca:                                                                                                               Obdarovaný:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866