+421 905 341 866

Alografný závet

Chcete odkázať svoj majetok po smrti určitým osobám, avšak nemôžete ho napísať vlastnou rukou? Závet musíte vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje vašu poslednú vôľu. Vzor alografného závetu vám prikladáme.

Alografný závet

_______________________________________________________________________________

Ja, dole podpísaný Jozef Novák, nar. 01.01.1950, r.č.: 500101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky.

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom so súpisným č. 120, postavený na pozemku s parcelou KN-C č. 123, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1234, vydaný pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, týmto odkazujem

Márii Novákovej, rod. Malej, nar. 02.02.1950, r.č.: 500202/4321, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Ostatné hnuteľné veci a cennosti, ako i finančnú hotovosť, nachádzajúce sa v predmetnom rodinnom dome, týmto odkazujem

Petrovi Novákovi, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika.

Obaja menovaní – Mária Nováková a Peter Novák, sa týmto stávajú mojimi závetnými dedičmi v prípade mojej smrti.

Predmetný závet nie je napísaný mojou rukou, avšak pred prítomnými svedkami prehlasujem, že je vyjadrením mojej vôle a pred prítomnými svedkami ho vlastnoručne podpisujem. Prítomní svedkovia potvrdzujú svojimi podpismi vyhlásenie poručiteľa Jozef Nováka.


V Púchove, dňa 02.01.2015


Poručiteľ:                                                                                    Svedkovia:_____________________________                                                ____________________

Jozef Novák (vlastnoručný podpis)                                      Anna Slobodná                                                                                                    ____________________

                                                                                                   Mária SlobodnáNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866