+ 421 911 174 666

Založenie spoločnosti a.s. od 1399 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 3.0

Založenie a.s.

A.s. je možné v zmysle ust. § 154 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník charakterizovať ako spoločnosť, v ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom a.s. môže byť súkromnou a.s. alebo verejnou a.s. Verejnou a.s. je spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Z definície a.s. podľa Obchodného zákonníka vyplývajú jej charakteristické znaky ako kapitálovej spoločnosti. A.s. charakterizuje vlastná právna subjektivita, základné imanie rozvrhnuté na akcie a oddelenie majetku spoločnosti od majetku akcionárov a skutočnosť, že akcionári za trvania a.s. vôbec neručia za jej záväzky. Rozvrhnutie základného imania na akcie a.s. umožňuje prostredníctvom vydávania akcií akumulovať kapitál, ktorý sa stáva majetkom spoločnosti a akcionárom prostredníctvom prevoditeľného cenného papiera dáva možnosť rýchlo a pomerne jednoducho previesť svoj podiel v spoločnosti.

Kompletné založenie a.s. len za 1399,- Eur.

Cena 1399,- Eur zahŕňa:

Bezplatná konzultácia právnika 
Prípravu všetkých dokumentov nevyhnutných pre založenie akciovej spoločnosti.
Komunikácia so živnostenským úradom 
Vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 829,50 €
Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb.
Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.

V nadväznosti na skutočnosť, že základné imania a.s. je tvorené akciami, je vhodné vymedziť pojem akcia. Pojem akcia sa využíva v troch významoch, a to nasledovne:

  • Vyjadruje časť základného imania.
  • Vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, teda vyjadruje jeho práva a povinnosti. Akcionár má ako spoločník jednak majetkové práva a jednak právo podieľať sa na riadení spoločnosti.
  • Označuje druh cenného papiera.

V zmysle vyššie uvedeného je možné akciu vymedziť ako cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka a.s. Pri akciách je potrebné rozlišovať menovitú hodnotu akcie a kurz akcie. Menovitou hodnotou akcie je peňažná suma, ktorá je uvedená na akcii. Od nej je potrebné odlišovať kurz akcie, teda cenu, za ktorú možno akciu predať na burze cenných papierov. Určenie druhu akcií, ktoré spoločnosť vydáva, je obligatórnou súčasťou stanov spoločnosti, rovnako tak aj určenie podoby a formy akcií. A.s. môže vydať len taký druh akcií, ktorý je upravený v Obchodnom zákonníku, a teda v zmysle ust. § 159 sú to kmeňové a prioritné akcie. Prioritnými akciami sú akcie, ktoré zakladajú právo na väčší podiel na zisku ako kmeňové akcie, prípadne prednosť pri výplate dividendy. Akcie môže vydať vo forme akcií na meno alebo akcií na doručiteľa. Akcia na meno je tvz. ordre papierom, cenným papierom na rad. O podobe, v akej spoločnosť akcie vydá, rozhoduje spoločnosť v rámci zákonom ustanovených obmedzení. Akcie na meno môžu byť vydané v podobe listinného alebo zaknihovaného cenného papiera, pričom o podobe akcií rozhoduje spoločnosť. Akcie na doručiteľa môžu byť vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera. Určenie podoby akcií je obligatórnou náležitosťou zakladateľskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti. V súvislosti s akciou je vhodné zmieniť sa aj o jej prevode. Prevod akcií sa uskutočňuje na základe zmluvy. Na účinnosť prevodu listinnej akcie na meno zákon predpisuje splnenie dvoch podmienok, a to rubopis a odovzdanie akcie. Vo vzťahu k spoločnosti je však prevod akcií na meno účinný až zápisom nového akcionára do zoznamu akcionárov. Rozdiely pri prevodoch akcií na doručiteľa a akcií na meno sa vzťahujú na akcie vydané v podobe listinných cenných papierov a v uvedenej podobe neexistujú pri prevodoch zaknihovaných akcií. Zaknihovanú akciu nemožno reálne odovzdať, nie je možný ani jej prevod rubopisom. Prevod akcií na doručiteľa a akcií na meno v zaknihovanej podobe sa uskutočňuje na základe zmluvy s tým, že záväzok previesť akciu je splnený registráciou prevodu centrálnym depozitárom. Registráciou prevodu sa rozumie vykonanie zmien v evidencii zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu osoby, ktorá akcie prevádza a v prospech účtu nadobúdateľa.

Proces založenie a vzniku a.s. je oproti založeniu a vzniku ostatných obchodných spoločností zložitejší a je charakteristický viacerými odchýlkami oproti všeobecnej úprave obchodných spoločností. Zakladanie a vznik a.s. je zložený z viacerých na seba nadväzujúcich právnych skutočností.

Postup pri zakladaní a.s.:

  • Pri založení a.s. je potrebné dodať údaje ako obchodné meno, sídlo, predmety podnikania a.s., údaje o akcionároch, členov predstavenstva a dozornej rady a údaje o akciách, teda počet akcií, ich menovitú hodnotu, druh akcií, formu a podobu akcií. A.s. sa zakladá zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou v závislosti od toho, či ju zakladá jeden alebo viacerí zakladatelia. Zakladateľská zmluva i zakladateľská listina majú predpísané obligatórne obsahové náležitosti, ktoré predstavujú ich minimálny obsah. Ide o najzákladnejšie údaje, ktoré charakterizujú a.s. Ak sa spoločnosť zakladá verejným upisovaním akcií, do zakladajúceho dokumentu sa musia zakotviť najdôležitejšie údaje o verejnom upisovaní akcií, teda čas upisovania, miesto, kde sa budú akcie upisovať, postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie, miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a ich výšky, spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov. Zakladajúci dokument musí mať formu notárskej zápisnice. V spolupráci s notárskym úradom vám zakladateľský dokument pripravíme spolu so súvisiacimi dokumentmi, akými sú podpisové vzory členov predstavenstva a členov dozornej rady či vyhlásenie správcu vkladu. Obligatórnym dokumentom v a.s. sú stanovy. Stanovy v a.s. plnia funkciu spoločenskej zmluvy. Zakladateľská zmluva, resp. zakladateľská listina zaväzuje zakladateľov, ale nie ďalších upisovateľov. Po vzniku spoločnosti nezaväzuje ani akcionárov spoločnosti a ani spoločnosť a jej orgány. Akcionárov spoločnosti, ktorí nie sú zmluvnou stranou zakladateľskej zmluvy, spoločnosť ako právnickú osobu a členov orgánov spoločnosti zaväzujú stanovy. Zatiaľ čo tak zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina stráca význam odo dňa vzniku spoločnosti, stanovy a.s. sa naopak od tohto dňa stávajú najdôležitejším právnym a organizačným dokumentom spoločnosti.
  • Prvým spôsobom založenia a.s. je založenie a.s. bez výzvy na upisovanie akcií. V tomto prípade sa zakladatelia spoločnosti zaväzujú splatiť celé základné imanie spoločnosti. Pre zápis do obchodného registra sa vyžaduje splatenie aspoň 30 % základného imania tvoreného peňažným vkladom. Na rozdiel od založenia a.s. s výzvou na upisovanie akcií, zakladatelia nemusia tak urobiť pred schválením rozhodnutí podľa ust. § 171 ods. 1 Obchodného zákonníka. Pri založení a.s. bez výzvy na upisovanie akcií je podpísanie zakladateľskej listiny a prijatie rozhodnutí, ktorými sa rozhoduje o založení a.s., schvaľujú sa stanovy spoločnosti a volia sa orgány spoločnosti  jedným úkonom.
  • Druhým spôsobom založenia a.s. je založenie a.s. s výzvou na upisovanie akcií. Pri tomto spôsobe založenia a.s. je potrebné uzavrieť zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, uverejniť výzvu na upisovanie akcií, upísať akcie najmenej v rozsahu navrhnutého základného imania, splatiť aspoň 10 % menovitej hodnoty upísaných akcií pri ich upísaní, ktoré sa majú splatiť peňažným vkladom, a do konania ustanovujúceho valného zhromaždenia aspoň 30 % menovitej hodnoty akcií a zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení je potrebné rozhodnúť o založení spoločnosti, schváliť stanovy spoločnosti a zvoliť orgány spoločnosti, ktoré sú podľa schválených stanov volené valným zhromaždením.
  • Po podpísaní dokumentov potrebných na založenie a.s. je nutné ohlásiť živnosti živnostenskému úradu, prevziať živnostenské oprávnenie a podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.
  • Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra prevezmeme výpis z obchodného registra a spoločnosť zaregistrujeme na daňovom úrade pre daň z príjmu. Následne po registrácii spoločnosti na daňovom úrade vám odovzdáme všetky dokumenty.

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666