+ 421 911 174 666

Založenie občianskeho združenia od 299 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 0.0

Založenie občianskeho združenia

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie vzniká registráciou, pričom návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov, ide o tzv. prípravný výbor. Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať podstatné náležitosti ako názov združenia, sídlo, cieľ činnosti združenia, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a zásady hospodárenia. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Kompletné založenie občianskeho združenia len za 299,- Eur.

Cene 299,- Eur zahŕňa:

vypracovanie stanov občianskeho združenia
vytvorenie orgánov združenia
zabezpečenie registrácie na príslušnom Ministerstve
zabezpečenie pridelenia identifikačného čísla
zabezpečíme registráciu na prijímanie 2% z daní

Novozaložené občianské združenia na predaj za 790 Eur:

The Game - IČO: 50 089 307
Púchovský turista - IČO: 50 089 617
Právne očko - IČO: 50 088 629
Basket Team Púchov - IČO: 50 089 579

Dátum vzniku OZ je 11.12.2015
Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666