+421 905 341 866

Založenie n.o. od 450 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 5.0

Nezisková organizácia

Právna úprava neziskovej organizácie je upravená v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V zmysle uvádzaného zákona je

neziskovou organizáciou právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie

použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Vhodné je preto vymedziť

pojem všeobecne prospešné služby.


Takéto služby sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Kompletné založenie n.o. (neziskovej organizácie) len za 450,- Eur.

Službu založenie s.r.o. vám vieme zabezpečiť online na území celého Slovenska.

Cena 450,- Eur zahŕňa:

Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre založenie neziskovej organizácie (zakladacia listina, štatút, čestné vyhlásenie)

Podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra

Prevzatie dokumentov vydaných úradmi

Správny poplatok vo výške 66,- Eur je v cene 450,- Eur.


Postup pri zakladaní neziskovej organizácie:

 Subjektom, ktorý môže založiť neziskovú organizáciu, môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Zakladateľským dokumentom je zakladacia listina, ktorú

musia podpísať všetci zakladatelia a pravosť ich podpisov musí byť osvedčená. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby upravuje

obligatórne náležitosti zakladacej listiny. Zakladateľ ďalej vydáva štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.


 Po vyhotovení potrebných dokumentov musí podať zakladateľ písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra, a to do 60 dní od jej založenia. Súčasťou návrhu na

zápis neziskovej organizácie do registra je zakladacia listina, štatút a čestné vyhlásenie, v ktorom zakladateľ musí uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových

organizáciách pôsobil alebo pôsobí ako zakladateľ alebo člen orgánov neziskovej organizácie.


 Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v sídle kraja, teda registrového úradu, o registrácii nadobudlo právoplatnosť, pričom registrový úrad

vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak je zakladacia listina a štatút v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu

na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia.

Register vedie registrový úrad príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


 Údaje, ktoré sú zapísané do registra, ako aj ich zmeny, zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V rovnakej lehote tieto

údaje zašle aj ministerstvu na účely evidencie v ústrednom registri a tiež Štatistickému úradu Slovenskej republiky.


Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866