+ 421 911 174 666

Založenie družstva od 699 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 0.0

Založenie družstva

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Pred zakladaním družstva je vhodné poukázať na jeho výhody a nevýhody. Výhodou družstva je pomerne nízky vstupný kapitál, ktorý je vo výške 1250,- eur a tiež to, že členovia družstva sa nezapisujú do obchodného registra, a tak sú v anonymite. Nevýhodou je najmä skutočnosť, že družstvo musí mať najmenej päť členov, pokiaľ jeho členmi nie sú aspoň dve právnické osoby.

Na rozdiel od obchodných spoločností sa založenie družstva neviaže na uzavretie spoločenskej zmluvy prípadne zakladateľskej listiny, ale ich funkciu plní ustanovujúca schôdza družstva, ktorá schvaľuje aj jeho stanovy. Ustanovujúca schôdza musí určiť zapisované základné imanie, schváliť stanovy ako aj zvoliť predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Keďže uznesenia ustanovujúcej schôdze družstva sú základným dokumentom na založenie družstva, zákon ustanovuje, aby bol priebeh ustanovujúcej schôdze osvedčený formou notárskej zápisnice. V zápisnici sa uvádza zoznam všetkých členov a výška členského vkladu, na ktorého prevzatie sa členovia zaviazali. K zápisnici sa prikladajú stanovy, a to v znení, v akom boli prijaté na ustanovujúcej schôdzi a podpisujú ju všetci členovia predstavenstva. Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.


Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666