+421 905 341 866

Zmluva o tichom spoločenstve: Jej výhody a nástrahy

Zmluva o tichom spoločenstve: Jej výhody a nástrahy

            Zmluva o tichom spoločenstve je upravená v ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len Obchodný zákonník“). Zmluva o tichom spoločenstve musí byť obligatórne uzavretá v písomnej forme. Tichý spoločník sa ňou zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na podnikaní podnikateľa. Podnikateľ sa zmluvou o tichom spoločenstve zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Kto je tichý spoločník a aké sú jeho práva a povinnosti? Kedy sa oplatí uzavrieť zmluvu o tichom spoločenstve?

Tichý spoločník, jeho práva a povinnosti

                  Tichým spoločníkom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce byť pri svojom podnikaní „neviditeľná“. V praxi môže ísť o rôznych investorov, ktorí spolupracujú s obchodnými spoločnosťami, avšak z rôznych dôvodov chcú ostať v anonymite. Dôvodom môže byť napríklad fakt, že investor je známou osobou a nechce, aby ho verejnosť spájala s určitým biznisom. Zmluva o tichom spoločenstve je preto výhodná pre subjekty, ktoré chcú pri podnikaní ostať v „utajení“, nakoľko sa neregistrujú v žiadnom registri.

            Základnou povinnosťou tichého spoločníka je poskytnutie vkladu podnikateľovi. V zmysle Obchodného zákonníka môže byť vkladom určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Pokiaľ ide o ručenie za záväzky, tichý spoločník za záväzky podnikateľa neručí. Výnimky, kedy tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa, sú:

- meno tichého spoločníka je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo

- tichý spoločník vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.

Aké práva má tichý spoločník?

            Tichý spoločník má právo na podiel na zisku. Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že tichý spoločník má aj podiel na strate podnikateľa, pričom o podiel na strate sa znižuje jeho vklad. Tichý spoločník nie je povinný pri podiele na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu. Pokiaľ následne podnikateľ dosiahne v ďalších rokoch zisk, o podiel na zisku sa zvyšuje znížený vklad tichého spoločníka a nárok na podiel na zisku vzniká tichému spoločníkovi až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

            Právom tichého spoločníka je aj informovanosť o stave majetku a jeho predpokladanom vývoji, ako aj stave financií, ktoré sa týkajú podnikania, na ktorom sa tichý spoločník podieľa svojim vkladom. Za týmto účelom má tichý spoločník právo nahliadnuť do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov, týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom.

Ako môže zaniknúť účasť tichého spoločníka na podnikaní?

            Podľa ustanovenia § 679 Obchodného zákonníka, účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká:

- uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

- výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú (zmluvu o tichom spoločenstve možno vypovedať najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka, ak zmluva neurčuje inú výpovednú lehotu),

- ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,

- ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje,

- vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku.

Po zániku zmluvy je podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku hospodárenia.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.