+421 905 341 866

Zmeny v stavebnom zákone

Dňa 23. septembra 2014 bola schválená novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „zákon“), ktorá nadobudla účinnosť 2. januára 2015. Predmetná novela zaviedla do zákona pojem reklamná stavba a podľa dôvodovej správy novela reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá následne spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú pevne spojené so zemou. Cieľom novely je tak podľa dôvodovej správy reakcia na nejednotné postupy a nekonanie stavebných úradov či nemožnosť odstránenia čiernych stavieb. Návrh zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zároveň sa zrušuje možnosť dodatočného povolenia stavby.


Do ustanovenia § 43 zákona bol doplnený nový odsek, ktorý upravuje pojem reklamná stavba. V zmysle zákona je reklamná stavba stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa ustanovenia § 43 odseku 1 písm. a) až d) zákona alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Novela zákona tiež navrhla členenie reklamných stavieb podľa veľkosti informačnej plochy na tri skupiny, a to:

  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2,
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2.


Podľa zákona je najväčšou informačnou plochou taká informačná plocha, ktorá vytvára priemet a tento údaj je jednoznačne uvedený v projektovej dokumentácii k reklamnej stavbe, ktorá sa predkladá stavebnému úradu. Cieľom takto stanovenej veľkosti informačnej plochy je zamedzenie obchádzania zákona a vyhýbanie sa prísnejším povinnostiam v súvislosti s väčšou informačnou plochou.


S najväčšou informačnou plochou na reklamnej stavbe podľa dôvodovej správy súvisí aj s rozlišovaním konania v troch úrovniach, konkrétne ohlásenie, stavebné povolenie alebo stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. h) postačuje ohlásenie stavebnému úradu pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.


Zákon tiež dopĺňa zoznam stavieb, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2 a sú umiestnené na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdového profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje najmä z toho dôvodu, že umiestnenie uvádzaných reklamných stavieb je na krátky čas a je možné len na základe povolenia vlastníkov a správcov stĺpov verejného osvetlenia prípadne stĺpov trakčného vedenia.


Podľa novely zákona sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť od 3 m2 do 20 m2.Kolaudačné rozhodnutie bude potrebné pre reklamné stavby, ktoré sú zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 20 m².


V ustanovení § 86 ods. 4 zákona je upravená nová povinnosť vlastníka reklamnej stavby. Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť označenie reklamnej stavby počas celej doby jej trvania, a to menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Zavedením tejto povinnosti sa má zjednodušiť identifikácia reklamnej stavby a tiež má napomôcť pri odstraňovaní nelegálnych stavieb.


V súvislosti s úpravou reklamných stavieb sa zmeny dotkli aj ustanovení, ktoré upravujú odstraňovanie stavieb. Na odstraňovanie reklamných stavieb sa nevyžaduje povolenie stavebného úradu, ak ide o :

  • reklamnú stavbu postavenú bez stavebného povolenia prípadne stavbu postavenú v rozpore so stavebným povolením,
  • stavbu postavenú bez písomného oznámenia stavebného úradu alebo stavbu postavenú v rozpore s písomným oznámením stavebného úradu.
  • reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 150 eur,
  • reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 250 eur,
  • reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia, alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 450 eur, reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 eur.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.