+421 905 341 866

Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb vs. odstúpenie: Rozdiely

Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb vs. odstúpenie: Rozdiely

            V bežnej podnikateľskej praxi často dochádza k ukončeniu zmluvných vzťahov. Dôvodov, pre ktoré podnikatelia zvažujú predčasné ukončenie zmlúv so svojimi obchodnými partnermi, je mnoho. Najčastejšími dôvodmi sú omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa či vady tovaru. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď od zmluvy sú častokrát považované za totožné pojmy. Aj keď v obidvoch prípadoch ide o jednostranný úkon zmluvnej strany smerujúci k zániku zmluvného vzťahu, existujú medzi nimi rozdiely.

Výpoveď zmluvy

            Výpoveď zmluvy je ako spôsob zániku záväzku upravený Občianskym zákonníkom. Keďže Obchodný zákonník úpravu výpovede zmluvy neobsahuje, je potrebné na obchodné záväzkové vzťahy použiť právnu úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku. Obchodný zákonník upravuje výpoveď len v rámci niektorých zmluvných typov, pri ktorých má táto právna úprava prednosť pred všeobecnou občianskoprávnou úpravou výpovede.

            Zmyslom výpovede je predovšetkým umožniť zmluvnej strane ukončenie zmluvy dojednanej na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť. Pri výpovedi sa zmluva ruší od okamihu uplynutia výpovednej lehoty, pokiaľ zo zákona alebo z obsahu zmluvy nevyplýva, že účinnosť výpovede nastáva doručením oznámenia o výpovedi. Forma výpovede nie je v Občianskom zákonníku ustanovená.

            Vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb teda možno vtedy, keď bola uzavretá na dobu neurčitú a zmluvná strana chce poskytovateľa služieb zmeniť.

Odstúpenie od zmluvy

            Na rozdiel od výpovede, právna úprava odstúpenia od zmluvy je obsiahnutá v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku. Obchodný zákonník má právnu úpravu odstúpenia od zmluvy ucelenú, preto sa právna úprava nachádzajúca sa v Občianskom zákonníku, nepoužije.

            Odstúpenie od zmluvy je adresovaný jednostranný právny úkon jednej zmluvnej strany, ktorý je účinný okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Jeho dôsledkom je zánik zmluvy, a teda aj zánik práv a povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. V zmysle ustanovenia § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka,  ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

            Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže zmluvná strana odstúpiť až po uplynutí lehoty, ktorú musí poskytnúť druhej zmluvnej strane na dodatočné splnenie povinnosti.

Kedy je dlžník a veriteľ v omeškaní?

            Dlžník je v omeškaní, ak nesplní svoj záväzok riadne a včas. V prípade peňažného plnenia je dlžník v omeškaní ak nesplní záväzok do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní od poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti.

            Veriteľ je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.

Účinky odstúpenia od zmluvy

            S odstúpením od zmluvy sú spojené závažné právne následky, ktoré spočívajú v zániku zmluvy a všetkých práv a povinností zmluvných strán. Právna úprava odstúpenia upravená v Občianskom zákonníku a právna úprava odstúpenia upravená v Obchodnom zákonníku je v časti účinkov odstúpenia odlišná. Odstúpením v občianskoprávnych vzťahov zmluva zaniká od začiatku, pokiaľ nie je zákonom ustanovené inak, prípadne ak sa inak nedohodli zmluvné strany. V obchodnoprávnych vzťahoch zmluva zaniká od okamihu odstúpenia.

           

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.