+421 905 341 866

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Chcete uskutočniť určitú činnosť, avšak jej výkon si vyžaduje súčinnosť druhej strany? Uzatvorte zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o vzájomnej spolupráci

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „zmluvná strana 1“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „zmluvná strana 2“)

     (zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 spolu aj ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vzájomnej spolupráci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet obchodnej spolupráce

  1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní kultúrno-spoločenského podujatia „Deň zdravia 2015“, ktoré sa uskutoční v termíne 22.01.2015 v prevádzke zmluvnej strany 1, ktoré sa nachádzajú na Okružnej 20, 020 01 Púchov.
  2. Počas podujatia sa zmluvná strana 2 zaväzuje užívať priestory, ktoré poskytla zmluvná strana 1 len na dohodnutý účel.


Článok II.

Doba spolupráce

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to na deň konania podujatia „Deň zdravia“, ktorý sa uskutoční 22.01.2015 v čase od 8:00 hod do 22:00 hod.


Článok III.

Cena a spôsob úhrady

  1. Výška odplaty zmluvnej strany 1 za poskytnutie súčinnosti pri organizovaní podujatia bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 150,- Eur (slovom: stopäťdesiat Eur).
  2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje dohodnutú cenu zaplatiť do pätnástich (15) dní po uskutočnení podujatia, a to bezhotovostným prevodom na č. účtu zmluvnej strany 1 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                          Púchov, dňa 02.01.2015


Zmluvná strana 1:                                                                                                    Zmluvná strana 2:


_______________________                                                                                           _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                 DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                               Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866