+421 905 341 866

Zmluva o poskytnutí služieb

Poskytujete určitý druh služieb alebo naopak potrebujete poskytnúť služby? Uzatvorte zmluvu o poskytnutí služieb, ktorej vzor sme pre vás pripravili.

Zmluva o poskytnutí služieb

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „poskytovateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je komplexné zabezpečenie cateringu na spoločenskom stretnutí zamestnancov objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy v rozsahu podľa objednávateľom potvrdenej cenovej ponuky.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr troch (3) dní pred poskytnutím predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto článku oznámiť poskytovateľovi počet osôb, pre ktorý bude predmet zmluvy poskytnutý.


Článok II.

Termín a miesto plnenia

 1. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa bodu 1. čl. I. tejto zmluvy v mieste plnenia dňa 30. januára 2015 v čase od 18:00 hod. do 31. januára 5:00 hod.
 2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Dom kultúry v Púchove.


Článok III.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 35,- Eur (slovom: tridsaťpäť Eur) na jednu (1) osobu. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa.
 2. Výsledná cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. čl. I. tejto zmluvy je násobkom ceny podľa bodu 1. tohto článku a počtu osôb, ktorý objednávateľ oznámi poskytovateľovi podľa bodu 3. čl. I. tejto zmluvy.
 3. Platbu vykoná objednávateľ do pätnástich (15) dní odo dňa predloženia faktúry bezhotovostným prevodom na č. účet poskytovateľa 12345678/0900, vedený ČSOB, a.s. 


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 02.01.2015


Objednávateľ:                                                                                                   Poskytovateľ:


_______________________                                                                                   _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                         DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                       Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866