+421 905 341 866

Zmluva o podnájme bytu

Chcete ako nájomca prenajatý byt, prípadne jeho časť prenechať do podnájmu inej osobe? Môžete tak urobiť zmluvou o podnájme a s písomným súhlasom prenajímateľa. Prikladáme vám vzor zmluvy o podnájme bytu.

Zmluva o podnájme bytu

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „nájomca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „podnájomník“)

     (nájomca a podnájomník spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o podnájme bytu (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 719 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 medzi Jozefom Novákom ako nájomcom a Jánom Malým ako vlastníkom bytu a prenajímateľom, má nájomca v nájme nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1234, a to byt č. 13 vo vchode číslo 50, na 5. poschodí bytového domu, pod súpisným č. 4563, postavený na parcele registra KN/C č. 123/45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m2.
  2. Nehnuteľnosť – byt sa nachádza na ulici 1. mája 50/4563, 020 01 Púchov, v katastrálnom území Púchov, obec Púchov, okres Púchov.
  3. Predmetný byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, chodba, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, 2x detská izba, kúpeľňa, 2x WC, loggia a pivnica č. 13. Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je 81 m2 (ďalej len „predmet nájmu“).


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa nájomca zaväzuje predmet nájmu uvedený v čl. I. prenechať do podnájmu podnájomníkovi na dobu určitú, a to od 01.02.2015 do 01.02.2016 s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.


Článok III.

Nájomné

  1. Podnájomník je povinný platiť nájomcovi po dobu trvania podnájmu nájomné vo výške 300,- Eur (slovom: tristo Eur) mesačne. Nájomné je splatné vždy do pätnásteho (15) dňa kalendárneho mesiaca na účet nájomcu vedený v ČSOB, a. s. na č. účtu 12345678/0900.
  2. Všetky ďalšie poplatky a zálohy, spojené s užívaním bytu a prístupových chodieb, vrátane platieb za služby a energiu a záloh týchto platieb, bude platiť podnájomník nájomcovi na základe vyúčtovaní vykonaných prenajímateľom.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, nájomca obdrží jeden (1) rovnopis a podnájomník obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Nájomca:                                                                                                                   Podnájomník:


_______________________                                                                                           _______________________

Jozef Novák                                                                                                              Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866