+421 905 341 866

Žiadosť odsúdeného o zahladenie odsúdenia

Sú splnené podmienky na zahladenie odsúdenia? Pripravili sme pre vás vzor žiadosti odsúdeného o zahladenie odsúdenia podľa § 92 ods. 3 Trestného zákona.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o zahladenie odsúdenia


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2013, zo dňa 01.10.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2013, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Výkon trestu odňatia slobody som nastúpil dňa 20.10.2013 a vykonal som ho k 20.10.2014.

                   Po výkone trestu odňatia slobody žijem spolu s manželkou v spoločnej domácnosti a staráme sa o výchovu dvoch maloletých detí. Pracujem ako automechanik v ABC s.r.o., Námestie slobody 20, 020 01 Púchov. Na základe dosahovaných pracovných výsledkov ma zamestnávateľ poveril vedením jednej z prevádzok spoločnosti. Moje pracovné hodnotenie je kladné a toto prikladám vo fotokópii v prílohe tejto žiadosti. Uvedená práca ma baví, preto sa chcem v budúcnosti osamostatniť a podnikať v oblasti poskytovania služieb v autodoprave. Podmienkou môjho podnikania je priloženie výpisu z registra trestov bez záznamu v ňom.

                   Po výkone trestu odňatia slobody som nespáchal žiadny trestný čin a ani priestupok a vediem usporiadaný rodinný život.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti, keďže doteraz neuplynula zákonom stanovená minimálna trojročná lehota po výkone trestu odňatia slobody, po ktorej uplynutí by sa mi odsúdenie zahladilo zo zákona, žiadam podľa § 92 ods. 3 Trestného zákona v spojitosti s ustanovením § 469 Trestného poriadku jeho zahladenie týmto spôsobom.


V Púchove dňa 02.01.2015


__________________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Pracovné hodnotenie.
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866