+421 905 341 866

Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

Máte vážny záujem o určitú nehnuteľnosť a chcete zaistiť, aby predávajúci danú nehnuteľnosť ďalej neponúkal iným záujemcom? Uzatvorte s ním rezervačnú zmluvu a pozrite si náš pripravený vzor.

Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: Bytový dom ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „budúci predávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „záujemca“)

     (budúci predávajúci a záujemca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Rezervačnej zmluvy na nehnuteľnosť (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom bytov, nebytových priestorov a k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov v novostavbe bytového domu na Veselej číslo 10,11,12,13,14,15 súpisné číslo 5432 v Púchove, evidovanom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 1234 (ďalej len „bytový dom“).
 2. Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť, aby záujemca mal možnosť kúpiť nehnuteľnosti v bytovom dome a aby budúci predávajúci nepredával tento byt po dohodnutý čas inému záujemcovi.


Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že po dobu desať (10) dní od uzatvorenia tejto zmluvy pre záujemcu rezervuje nehnuteľnosti a neponúkne nehnuteľnosti na predaj akejkoľvek tretej osobe, a to všetko za podmienok podľa tejto zmluvy. Záujemca má o kúpu nehnuteľností vážny záujem, a preto si nehnuteľnosti necháva rezervovať, a to počas dohodnutého časového obdobia. Nehnuteľnosťami sú:
 • 3-izbový byt o výmere 70 m2 a balkón, nachádzajúci sa na 3 podlaží bytového domu so súpisným číslom 3394, označený na liste vlastníctva ako byt číslo 10 (ďalej len „byt“). S bytom je spojený spoluvlastnícky podiel na bytovom dome ako aj pozemku, na ktorom je postavený a priľahlom pozemku.
 • garážové státie č. 123, ako spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore (garáži) č. 123, nachádzajúci sa na v suteréne bytového domu.
 • sklad číslo 321, o výmere 10 m2.

   2. Presné podmienky prevodu vlastníctva nehnuteľností budú určené v Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

   3. Kúpna cena nehnuteľností je spolu vo výške 80.000,- Eur (slovom: osemdesiattisíc Eur).


Článok III.

Rezervácia pre záujemcu

 1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že v rámci rezervácie nehnuteľností rezervuje pre záujemcu aj príležitosť na uzatvorenie Kúpnej zmluvy spôsobom dohodnutým v tomto odseku. Záujemca je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu v čase podľa tejto zmluvy. Podpis Kúpnej zmluvy je záujemca oprávnený uskutočniť po predchádzajúcom telefonickom oznámení na telefónnom čísle +421 911 123 456, v kancelárii č. dv. 123 na ulici Veselá 12, 020 01 Púchov najneskôr desiaty deň od uzatvorenia tejto zmluvy o 12. hodine (v prípade, že príslušný deň pripadne na víkend, resp. štátny sviatok, podpis Kúpnej zmluvy je možné uskutočniť najneskôr v nasledujúci pracovný deň). Budúci predávajúci nie je povinný vyzývať záujemcu na podpis Kúpnej zmluvy.
 2. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok za rezerváciu nehnuteľností a prednostnú možnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu pre záujemcu vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur) (ďalej len „rezervačný poplatok“), a to najneskôr do troch (3) dní od uzavretia tejto zmluvy, na účet budúceho predávajúceho č. 12345678/0900 vedený ČSOB, a.s. Pri zaplatení je potrebné uviesť ako variabilný symbol: rodné číslo záujemcu bez lomítka a ako doplňujúci údaj: číslo bytu.
 3. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, bude rezervačný poplatok započítaný na zaplatenie celkovej kúpnej ceny za nehnuteľnosti.
 4. Rezervačný poplatok je nenávratný. Ak záujemca poruší svoju povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu v čase podľa tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, budúci predávajúci nie je povinný vrátiť rezervačný poplatok zo žiadneho dôvodu. Ak záujemca poruší svoju povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu v čase podľa tejto zmluvy je záujemca povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške rezervačného poplatku, a to okamihom uplynutia lehoty na uzavretie Kúpnej zmluvy. Strany vyhlasujú, že takto dojednanú zmluvnú pokutu považujú za primeranú hodnote zabezpečenej zmluvnej povinnosti. 


 Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží budúci predávajúci, jeden (1) rovnopis obdrží záujemca.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Budúci predávajúci:                                                                                         Záujemca:


______________________                                                                                     _______________________

Bytový dom ABC, s.r.o.                                                                                    Peter Novák

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866