+421 905 341 866

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Touto zmluvou si zmluvné strany dohodnú podmienky vzájomnej spolupráce. Pozrite si náš pripravený vzor.

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „dodávateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet obchodnej spolupráce

  1. Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja tovaru, ktorý predáva dodávateľ, pričom dodávateľ uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť v oblasti predaja hygienických a čistiacich potrieb.
  2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a predávať objednávateľovi tovar po dobu platnosti tejto zmluvy podľa objednávok objednávateľa.
  3. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi zaplatiť za objednaný tovar cenu, a to vo výške účtovanej podľa cenníka dodávateľa.


Článok II.

Cena a platobné podmienky

  1. Cena tovaru je cena zmluvná a bude vypočítaná dodávateľom na základe odberuobjednávateľa formou dodacieho listu, ktorý objednávateľ potvrdí, a to vo výške účtovanej podľa cenníka dodávateľa.
  2. Cena za tovar je splatná do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

 

Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží dodávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží objednávateľ.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                      Púchov, dňa 02.01.2015


Dodávateľ:                                                                                                            Objednávateľ:


_______________________                                                                                       _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                             DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                           Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866